Dowódca będzie uprawniony do wysłania w podróż służbową każdego żołnierza zawodowego z podległej mu jednostki wojskowej (obecne przepisy nie precyzują, kto jest uprawniony do podejmowania takich decyzji).
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych. Nowe rozporządzenie musi zostać wydane ze względu na wprowadzenie nowego upoważnienia ustawowego.
W konsultowanym projekcie doprecyzowano też przepisy, które przewidują, że w poleceniu wyjazdu żołnierza musi być określony środek transportu, którym może się on poruszać, jadąc do miejsca zamieszkania. Dokument doprecyzowano też, co należy rozumieć przez inne niezbędne wydatki w czasie podróży służbowej. Można do nich będzie zaliczyć miejscowe opłaty i opłaty wizowe.
Ponadto, co do zasady, podróżą służbową żołnierza nie może być kierowanie go do służby w innej jednostce wojskowej. Dieta żołnierza w czasie podróży służbowej ma być w dalszym ciągu przeznaczana przede wszystkim na zakup wyżywienia.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych