Termin urlopu wypoczynkowego, który jest ustalany zgodnie z planem urlopów lub na mocy porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, może zostać zmieniony zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy - jednak ostateczną decyzję w tej sprawie zawsze podejmuje ten ostatni.

Zgodnie z Kodeksem pracy, przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, który wcześniej został ustalony w planie urlopów lub uzgodniony z pracodawcą, może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Pracownik może złożyć wniosek o przesunięcie terminu całego urlopu lub tylko jego części.

Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika może nastąpić tylko za zgodą pracodawcy

Ważne przyczyny mogą mieć związek z sytuacją osobistą pracownika lub posiadać charakter obiektywny niezwiązany z pracownikiem - jak na przykład stan klęski żywiołowej uniemożliwiający wyjazd na wypoczynek. W takim wypadku prawo nie nakłada jednak na pracodawcę obowiązku wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykorzystania urlopu.

Kiedy pracodawca musi przesunąć urlop

Pracodawca jest natomiast prawnie zobligowany do przesunięcia urlopu, jeżeli zajdą przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy w okresie, w którym miał on zaplanowany urlop, a w szczególności jeżeli nastąpi:

  • czasowa niezdolność do pracy pracownika wskutek choroby;
  • odosobnienie pracownika w związku z chorobą zakaźną;
  • powołanie pracownika na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy;
  • urlop macierzyński pracownika.

Mogą nastąpić także inne przypadki uniemożliwiające pracownikowi wykonywanie pracy, takie jak konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo też tymczasowe aresztowanie pracownika lub odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności. W każdym wypadku pracodawca - po odpowiednim udokumentowaniu - musi je uznać za usprawiedliwiające nieobecność w pracy, a tym samym przesunąć termin urlopu.

Urlop na wniosek pracodawcy

Pracodawca może również przełożyć urlop pracownika z własnej inicjatywy, jeżeli wystąpią okoliczności, które wymagają obecności podwładnego w miejscu pracy w czasie jego urlopu, tak aby tok pracy nie uległ zakłóceniu.

Do okoliczności, jakie mogą spowodować konieczność powrotu pracownika do pracy można zaliczyć na przykład awarię, kontrolę w firmie czy ważne spotkanie, na którym potrzebna jest wiedza pracownika, a które to spotkanie wcześniej nie było zaplanowane.

W sytuacji przesunięcia urlopu - chodź prawo nie mówi o tym wprost - stosuje się analogiczne przepisy jak w przypadku odwołania pracownika z urlopu. Pracodawca musi więc pokryć koszty, jakie pracownik poniósł bezpośrednio w związku z przesunięciem terminu urlopu, zwłaszcza jeżeli chodzi o przejazd lub wykupienie wczasów. Jakie dokładnie koszty musi zwrócić pracodawca, przeczytasz tutaj>>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)