Osoby z umiarkowanym i znacznym uszczerbkiem na zdrowiu odzyskają szczególne uprawnienia związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
Ich przywrócenie zakłada nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 721 ze zm.). Zmienia ona brzmienie art. 15, który obecnie wskazuje, że pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują przez 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Natomiast jeśli chcą pracować krócej, muszą przedstawić pracodawcy stosowne zaświadczenie lekarskie.
Przepis ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 17/11) za niezgodny z ustawą zasadniczą, dlatego Rządowe Centrum Legislacji przygotowało nowelizację. Zaproponowana zmiana sprowadza się do przywrócenia obowiązujących do końca 2011 r. rozwiązań. Zgodnie z nimi wynoszący 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo krótszy wymiar czasu pracy osób z wspomnianymi dysfunkcjami nie wymagał zaświadczenia, a przysługiwał z mocy prawa.
– Wyrok TK trzeba wykonać, ale cały czas aktualne pozostają wątpliwości, czy to uprawnienie sprzyja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, czy może jest jednym z powodów, dla których firmy wolą płacić kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż zatrudniać takich pracowników – mówił Sławomir Piechota, poseł PO w trakcie dyskusji w Sejmie.
Nowelizacja ustawy zostanie uchwalona już jutro. Prace nad nią są prowadzone w trybie pilnym ze względu na to, że zakwestionowany przez TK przepis wygaśnie 9 lipca.
Etap legislacyjny
I i II czytanie projektu ustawy