Od dziś można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o bezzwrotną pomoc z UE dla osób rozpoczynających działalność rolniczą. Na inwestycje można otrzymać 100 tys. zł

Czy agencja wypłaci wyższą dotację

Zamierzam ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o premię dla młodego rolnika. Słyszałem, że kwota dofinansowania została zwiększona. Czy każdemu przysługuje wyższe wsparcie?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza dziś nabór wniosków od osób zainteresowanych unijnymi premiami dla młodych rolników. Bezzwrotna unijna pomoc ma ich zachęcić do rozpoczęcia samodzielnej działalności rolniczej. Wsparcie przysługuje także osobom, które od niedawna prowadzą swoje gospodarstwo. Celem przyznania dotacji młodym inwestorom jest zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego. Jednorazowa pomoc finansowa będzie wypłacana w wysokości 100 tys. zł na osobę. Kończąca się unijna perspektywa finansowa 2007–2013 spowodowała, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesunęło niewydane dotychczas środki z innych mniej popularnych działań na premie dla młodych rolników. Dzięki temu kwota wsparcia będzie wyższa. Dotychczas takie dofinansowanie wynosiło 75 tys. zł.
Podstawa prawna
Par. 1 ust. 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2014, poz. 501).

Czy premię otrzyma doświadczony rolnik

Niedawno skończyłem 40 lat. Pięć lat temu przejąłem gospodarstwo po rodzicach i chcę je rozwijać, ale mam problemy z uzyskaniem zewnętrznego finansowania. Czy mogę ubiegać się o wsparcie dla młodego rolnika?
Pomoc przysługuje tylko osobom, które w dniu składania wniosku o jej przyznanie były pełnoletnie, ale nie ukończyły jeszcze 40 lat. Ponadto istnieje dodatkowe ograniczenie. Wsparcie przysługuje przede wszystkim osobom, które dopiero planują rozpoczęcie działalności rolniczej, a także niedoświadczonym rolnikom. O premię może ubiegać się osoba, która nie prowadziła nigdy własnego gospodarstwa lub zarządza nim od niedawna (nie wcześniej niż 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy).
Podstawa prawna
Par. 1 ust. 2 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. 2014, poz. 501).

Czy potrzebne są kwalifikacje zawodowe

Jestem absolwentem studiów nierolniczych, ale posiadam ubezpieczenie w KRUS oraz nieruchomość rolną odziedziczoną po dziadkach. Czy mam prawo starać się o dotacje w ARiMR?
Osoba ubiegająca się o pomoc dla młodego rolnika powinna mieć odpowiednie kwalifikacje i staż pracy w rolnictwie. ARiMR wymaga, aby miała ona wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe. Może też posiadać tytuł kwalifikacyjny albo zawodowy lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej. W takiej sytuacji niezbędny jest jednak co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. Wylicza się go w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dopuszczalna jest także taka sytuacja, że starający się o dotację ma wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, ale jednocześnie posiada 3-letni staż pracy w rolnictwie lub ma ukończone studia podyplomowe z tego zakresu. Dofinansowanie przysługuje także osobie z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym nierolniczym, ale w takiej sytuacji wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy na wsi. Pod tym ostatnim pojęciem rozumie się okres, w którym starający się o dofinansowanie podlegał ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik albo domownik lub był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. Długość stażu pracy na wsi jest liczona do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 201).

Czy umiejętności można jeszcze uzupełnić

Kończę studia podyplomowe z zakresu ekonomiki rolnictwa. Obronę pracy dyplomowej mam zaplanowaną dopiero na wrzesień. Czy mimo to mogę starać się o premię dla młodego rolnika?
Jeśli ubiegający się o pomoc nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych, może je uzupełnić. Przedłożenie dokumentów potwierdzających ten fakt powinno nastąpić w terminie 60 dni od upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Młodzi rolnicy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, a przewidzianych rozporządzeniem nie zdołają uzupełnić wykształcenia w tym terminie, będą to mogli zrobić w okresie 3 lat i 9 miesięcy od doręczenia decyzji przyznającej pomoc.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 201).

Czy wniosek można przesłać pocztą elektroniczną

Mam już gotowy wniosek o przyznanie premii dla młodego rolnika, ale nie będę mógł dostarczyć go osobiście do ARiMR. Czy mogę go przesłać e-mailem?
Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Można go otrzymać (wraz z instrukcją wypełnienia) w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce Wnioski. Wypełniony formularz składa się w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Można to zrobić osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę. Jest możliwość przesłania go także listem poleconym lub pocztą kurierską. Agencja nie honoruje natomiast dokumentów przesłanych droga e-mailową.
Wraz z wnioskiem należy złożyć kilka załączników: kopię dokumentu tożsamości, biznesplan, kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy lub oświadczenie o sposobie uzupełnienia wykształcenia. Należy dołączyć też oświadczenie, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa, a także potwierdzające dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. Niezbędne są również zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub o niepodleganiu mu; zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej bądź potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników tego podatku. Wymagane jest też oświadczenie dotyczące spełniania wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Wnioski można składać do 21 czerwca.
Podstawa prawna
Par. 10 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 201).

Czy dotacja przysługuje na duże gospodarstwo

Jestem posiadaczem nieruchomości o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 300 ha. Czy mam prawo ubiegania się wsparcie z UE?
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, którego premia dla młodego rolnika ma dotyczyć, nie może być większa niż 300 ha. Jednocześnie jednak nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dane za rok 2013 zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR. Gospodarstwo powinno być prowadzone samodzielnie.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1 pkt 1 a rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 201).

Czy do uzyskania dotacji potrzebny jest biznesplan

Mąż planuje zakup ciągnika. Czy taki wydatek musi uwzględnić w planie inwestycji, ubiegając się o premię z ARiMR?
Jednym z dokumentów wymaganych przez ARiMR od osób ubiegających się o wsparcie dla młodych rolników jest przedłożenie planu rozwoju gospodarstwa, które ma być dotowane przez UE (czyli tzw. biznesplanu). Należy w nim uwzględnić, na co zostanie przeznaczone dofinansowanie. Agencja wymaga, aby co najmniej 70 proc. kwoty (czyli 70 tys. zł) młody rolnik przeznaczył na realizacje inwestycji określonych w tym dokumencie.
Mogą to być koszty budowy, przebudowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Dotację można także przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji. Premię można też przeznaczyć na zakładanie sadu lub plantacji wieloletnich, zakup instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej, a także na zakup gruntów rolnych oraz zwierząt hodowlanych.
Podstawa prawna
Par. 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 201).