Od 1 lipca zwrot kosztów związanych z wynagradzaniem zatrudnionych młodocianych będzie udzielany na zasadach pomocy de minimis. Taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 14 marca 2014 r. (czeka na podpis prezydenta). Przystosowuje ona polskie przepisy do nowych rozwiązań unijnych.
Ministerstwo Pracy przygotowało właśnie projekt nowego rozporządzenia wykonawczego do tych regulacji. Uzupełnia ono przepisy ustawowe dotyczące zasad refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ze środków Funduszu Pracy. Obecnie taka pomoc jest kwalifikowana jako wsparcie na szkolenia. Nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej w ramach wyłączeń blokowych.
Dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS za młodych pracowników na podstawie obecnie obowiązujących przepisów jest możliwe do 30 czerwca 2014 r. Zmieniona ustawa i projekt nowego rozporządzenie umożliwią udzielanie firmom pomocy publicznej po tej dacie według zasad przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1). Oznacza to, że kwoty udzielonej pomocy finansowej będą wliczane do limitu pomocy publicznej, której wysokość nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych.
Projekt rozporządzenia nie zmienia natomiast samej procedury uzyskania refundacji. Przewiduje, że zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę nadal będzie dokonywany na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej z ochotniczym hufcem pracy oraz stosownych wniosków o jego dokonanie.
Zgodnie z nowymi przepisami do 30 kwietnia każdego roku będzie określany i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w przypadku których może być dokonana refundacja. Przy jego tworzeniu uwzględniane będzie zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy. Do wydania wykazu konieczna będzie też opinia wojewódzkiej rady rynku pracy.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji