Jeśli wejdzie ona w życie, to celnicy będą traktowani tak samo jak wszyscy mundurowi. Zgodnie z ogólną zasadą w czasie przebywania na zwolnieniu będą otrzymywać 80 proc. uposażenia. Podstawę do ustalenia chorobowego będzie stanowiła kwota wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wieloletnią służbę. Uwzględniony w niej zostanie dodatek funkcyjny, za stopień służbowy lub specjalna kwota za opiekę nad psem służbowym. Przy obliczaniu chorobowego będzie przyjęte, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi jedną trzydziestą miesięcznego uposażenia.
Podstawą do wypłaty chorobowego będzie zwolnienie lekarskie. Przy czym jeśli przyczyną niezdolności do pełnienia służby będzie poddanie się badaniom niezbędnym dla dawców komórek, tkanek lub narządów, to poświadczenie takie jest wydawane na zwykłym druku. Oświadczenie będzie natomiast podstawą do przyznania dnia wolnego w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły albo choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą. Natomiast jeśli celnik zapadnie na chorobę zakaźną, to podstawą do zwolnienia ze służby będzie decyzja wydana przez organ zajmujący się zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych. Funkcjonariusz będzie musiał dostarczyć taki dokument swojemu przełożonemu w ciągu 7 dni. Podobny termin obowiązuje w przypadku zwolnień lekarskich.