Rząd chce obniżyć o połowę liczbę zwolnień lekarskich wśród celników. Mają doprowadzić do tego rozwiązania zawarte w projekcie zmian ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli wejdzie ona w życie, to celnicy będą traktowani tak samo jak wszyscy mundurowi. Zgodnie z ogólną zasadą w czasie przebywania na zwolnieniu będą otrzymywać 80 proc. uposażenia. Podstawę do ustalenia chorobowego będzie stanowiła kwota wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wieloletnią służbę. Uwzględniony w niej zostanie dodatek funkcyjny, za stopień służbowy lub specjalna kwota za opiekę nad psem służbowym. Przy obliczaniu chorobowego będzie przyjęte, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi jedną trzydziestą miesięcznego uposażenia.
Podstawą do wypłaty chorobowego będzie zwolnienie lekarskie. Przy czym jeśli przyczyną niezdolności do pełnienia służby będzie poddanie się badaniom niezbędnym dla dawców komórek, tkanek lub narządów, to poświadczenie takie jest wydawane na zwykłym druku. Oświadczenie będzie natomiast podstawą do przyznania dnia wolnego w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły albo choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą. Natomiast jeśli celnik zapadnie na chorobę zakaźną, to podstawą do zwolnienia ze służby będzie decyzja wydana przez organ zajmujący się zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych. Funkcjonariusz będzie musiał dostarczyć taki dokument swojemu przełożonemu w ciągu 7 dni. Podobny termin obowiązuje w przypadku zwolnień lekarskich.
Projekt ustawy wprowadza także zasadę, że podobnie jak to będzie mieć miejsce w przypadku pozostałych służb mundurowych, zwolnienia lekarskie będą kontrolowane przez lekarzy orzeczników podległych MSW. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że celnik wyzdrowiał wcześniej, niż to wynika z przedstawionego dokumentu, to za ten okres straci prawo do chorobowego. Funkcjonariusz nie otrzyma także wypłaty chorobowego, jeśli jego oświadczenie dotyczące np. zamknięcia przedszkola będzie nieprawdziwe. Z kolei w przypadku sfałszowania zwolnienia lekarskiego zainteresowany nie otrzyma ani złotówki za cały okres nieobecności na służbie.
Ministerstwo Finansów zakłada, że zmiana przepisów dotyczących obliczania wysokości chorobowego przyniesie 5 mln zł oszczędności rocznie.
Funkcjonariusze Służby Celnej będą otrzymywać 100 proc. swojego uposażenia, jeśli ich nieobecność w pracy będzie wynikiem wypadku w drodze do niej lub powrotnej
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji