W trakcie postępowania okazało się, że kandydat był sprawdzany pod kątem m.in. prawdomówności, skłonności do kradzieży mienia/pieniędzy, agresywności, niecierpliwości. Informacje te miały posłużyć ustaleniu, czy jest np. pomocny, uprzejmy w stosunku do petentów, a także czy ma tendencje do przekraczania norm i łamania przepisów.

Firma argumentowała, że świadczy usługi outsourcingowe na rzecz różnych instytucji, w tym banków, firm telekomunikacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp. i jest upoważniona do przetwarzania danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną. Uzasadniała swoje postępowanie, powołując się na art. 104 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z nim bank, osoby w nim zatrudnione oraz za których pośrednictwem instytucja ta wykonuje swoje czynności, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje uzyskane m.in. w czasie negocjacji oraz w trakcie zawierania i realizacji umowy z klientem.

Przedsiębiorca uznał, że w związku z tym osoby, które mają bezpośredni kontakt z danymi stanowiącymi tajemnicę prawnie chronioną, muszą być poddane szczególnej weryfikacji, gwarantującej należyte wykonanie usługi i zapewnienie zachowania poufności informacji.

Z taką argumentacją nie zgodził się GIODO. Jego zdaniem brak jest podstaw do uznania, iż kontakt pracowników ze wspomnianymi danymi upoważnia firmę do przetwarzania informacji pozyskiwanych za pomocą wspomnianych testów. W jego ocenie art. 104 ust. 1 prawa bankowego nie stanowi podstawy do pozyskiwania danych o zatrudnionych w zakresie szerszym, niż wynika to z kodeksu pracy.

GIODO przypomniał, że ustawodawca przyznając pracodawcy prawo do żądania od kandydata do zatrudnienia jedynie danych wskazanych w art. 221 par. 1 k.p. wyłączył możliwość przetwarzania innych informacji, zdobytych np. w oparciu o zgodę osoby, której one dotyczą.

Z tych powodów GIODO wydał decyzję zobowiązującą firmą do zaprzestania pozyskiwania danych kandydatów do pracy na stanowisko magazyniera lub kuriera za pomocą testów przeprowadzanych w systemie informatycznym.