Rząd przygotuje wykaz chorób zawodowych, które – w razie ich wystąpienia – gwarantują mundurowym otrzymanie pełnego uposażenia za czas nieobecności na służbie. Takie rozwiązanie wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa z 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.
Funkcjonariusze poszkodowani w czasie pełnienia obowiązków będą mieli prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeśli stan takiej osoby się pogorszy, wysokość świadczenia może ulec zmianie. Może być ono zwiększone o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeśli mundurowy na skutek choroby został uznany za niezdolnego do służby (ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji).
Ustawa wskazuje, że prawo do wsparcia będą miały też osoby, których stan zdrowia pogorszył się na skutek czynników szkodliwych występujących w środowisku służby. Przy czym takie dolegliwości zostaną wskazane dopiero w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
Z kolei na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęto bez poprawek ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o policji, ustawy o Straży Granicznej. Na jej podstawie mundurowi będą otrzymywali pełne uposażenie, o ile choroba będzie mieć związek ze służbą. Pełne uposażenie otrzymają też mundurowi, którzy zachorowali w czasie pobytu poza granicami kraju. Nie zostanie także obniżone uposażenie funkcjonariuszy, którzy ponieśli obrażenia np. w czasie ratowania życia innej osoby (czyny bohaterskie).
Natomiast w przypadku pozostałych chorób, np. przeziębień, grypy, wysokość uposażenia będzie zmniejszona do 80 proc.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Senat