Podczas badań wstępnych okazało się, że powinnam nosić okulary korekcyjne. Kupiłam je, a teraz się zastanawiam, czy pracodawca powinien mi zwrócić część kosztów, mimo że jestem na okresie próbnym? – pyta pani Beata.
Pracownicy powinni być traktowani równo, jeśli chodzi o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz, co ważne w kontekście pytania naszej czytelniczki, także w zakresie warunków zatrudnienia.
Nie ma znaczenia, czy są zatrudnieni na czas określony, czy nieokreślony, czy wykonują pracę w pełnym, czy też niepełnym wymiarze – szef jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym okulary lecznicze zgodnie z zaleceniem lekarza. Na ich refundację mogą także liczyć stażyści i praktykanci. Pod pojęciem pracownika rozumie się tu bowiem każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, która podczas pracy użytkuje monitor we wskazanym w przepisach czasie.
O refundacji decydują wyniki badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Muszą one wykazać potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, przy czym pracownik powinien użytkować ekran co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oba warunki muszą być spełnione łącznie.
Niekiedy pracodawcy mają problem, jak traktować pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – przede wszystkim chodzi tu o zapis związany z dobowym wymiarem czasu pracy. Przyjmuje się, że przy refundacji bierze się pod uwagę, czy pracownik pracuje przy monitorze przez minimum cztery godziny. Stąd również zatrudniony na pół etatu może na nią liczyć.
Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania okularów korygujących, to zasadniczo powinna być to kwota, która pozwoli na zakup standardowych szkieł i oprawek (szczegółowe zapisy znajdują się w wewnętrznych aktach danej firmy w regulaminie wynagradzania). Istotne jest to, że pracodawca nie może w regulaminie zastrzec częstotliwości refundacji, bo wynika ona z indywidualnych potrzeb pracownika.
To lekarz medycyny pracy wyznacza termin, w którym powinno być przeprowadzone kolejne badanie.
Badania okresowe dla pracujących przy monitorach powinno się przeprowadzać minimum co cztery lata. Przyjmuje się też, że nawet jeśli podczas badań lekarz nie widział konieczności wykonywania pracy w okularach, a pracownik skarży się na gorszy wzrok, jego pracodawca nie może pozostać bierny.
Podstawa prawna
Art. 237 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Par. 2, par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
Par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).