Osoba, która zarejestruje się w urzędzie pracy, oprócz możliwości pozyskania zwykłej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej może starać się również o dofinansowanie działalności w ramach spółdzielni socjalnej. Pieniądze przysługują zarówno na założenie spółdzielni, jak i przystąpienie do niej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy, którym w imieniu starosty dysponuje powiatowy urząd pracy (PUP).

Spółdzielnię socjalną może założyć nie mniej niż pięciu bezrobotnych. Jednocześnie jej członków nie może być więcej niż pięćdziesięciu. Ustawowym celem działania takiej spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków, czyli odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Wniosek o dotację należy złożyć w pośredniaku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego albo ze względu na siedzibę nowego podmiotu.

Założyciele nowej spółdzielni powinni najpierw określić zakres jej działalności, a następnie przygotować statut i uchwalić go na zebraniu założycieli. Wtedy też powinien nastąpić wybór pierwszych organów jednostki (zarządu i rady nadzorczej). Następnie organizatorzy muszą złożyć wniosek o rejestrację spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego. Załącza się do niego m.in.:
- statut,
- protokół z zebrania założycielskiego,
- listę członków założycieli (z oryginalnymi podpisami),
- podjęte przez nich uchwały (w tym o powołaniu podmiotu i przyjęciu jej statutu).
- zaświadczenia z PUP potwierdzające posiadanie przez te osoby statusu osoby bezrobotnej.

Jest wsparcie

Osoba podejmująca działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych może liczyć na dotację, której maksymalna wysokość – w przypadku członka spółdzielni, będącego jednocześnie jej założycielem – nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego raz na kwartał). W przypadku osoby przystępującej do spółdzielni socjalnej po jej założeniu będzie to 3-krotność przeciętnej płacy. Aktualnie średnie wynagrodzenie za III kwartał 2013 r. wynosi 3651,72 zł. Wobec tego najwyższe kwoty dotacji wynoszą odpowiednio – 14 606,88 zł i 10 955,16 zł. Finalna wysokość dofinansowania zależy od decyzji dyrektora konkretnego urzędu pracy.
Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać w większości te same elementy, jakie są wymagane przy ubieganiu się o dotację na założenie firmy (składa się go w pośredniaku). Należy w nim przedstawić m.in.:
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności,
- źródła ich finansowania,
- wyszczególnienie wydatków, które będą poniesione w ramach wnioskowanych środków, m.in. na zakup towarów i usług, pozyskanie lokalu czy wkład do spółdzielni socjalnej.

Konieczna ochrona

Podanie musi także określać proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (jak np. poręczenie, gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika). Do niego dołącza się też pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej, że wniesione do niej środki Funduszu Pracy zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku urząd pracy powiadamia zainteresowanego w terminie 30 dni od jego złożenia. W przypadku decyzji pozytywnej urząd pracy podpisuje z bezrobotnym umowę o przyznanie środków.
Osoba, która otrzyma dotację, będzie musiała zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami, jeżeli okres jej członkostwa w spółdzielni będzie krótszy niż 12 miesięcy albo gdy naruszone zostaną warunki wspomnianej umowy.
Podstawa prawna
Art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).