Administracja co roku wydaje więcej pieniędzy na dodatek zadaniowy. Rośnie też liczba niestandardowych obowiązków, za które to świadczenie przysługuje. W ministerstwach wynosi ono średnio tysiąc złotych.
Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy, jeśli np. okresowo wykonuje więcej zadań. Takie świadczenie nie może być jednak przyznane na stałe. Jego wysokość nie jest wprost określona w przepisach, więc zatrudniony otrzymuje np. 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
Szef służby cywilnej wydał właśnie rekomendacje, w jakich sytuacjach należy taki dodatek przyznawać i od czego powinien on być uzależniony.

Więcej dla nielicznych

Około 122 tys. osób zatrudnionych w administracji nie otrzyma w tym roku podwyżek nawet o wskaźnik inflacji. Zamrożenie pensji jest utrzymywane już piąty rok. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć pojedyncze osoby przy okazji awansów oraz ci, którzy wykonują dodatkowe zadania, np. zostają członkami specjalnych zespołów do rozwiązania określonych zagadnień. W takich sytuacjach bezpośredni przełożeni wnioskują do dyrektora generalnego o przyznanie tym osobom nagrody lub dodatku zadaniowego.
Ustawa o służbie cywilnej nie precyzuje szczegółowo zasad wypłaty tego ostatniego. Zgodnie z nią członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres ich wykonywania, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
W efekcie dyrektorzy generalni korzystają z wewnętrznych regulacji w tym zakresie.
Na podstawie informacji uzyskanych m.in. z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich opracowana została analiza wybranych zasad przyznawania dodatków zadaniowych członkom korpusu służby cywilnej oraz dobre praktyki.

Zbyt ogólne przepisy

Z danych zebranych przez kancelarię premiera wynika, że w niektórych jednostkach występują wątpliwości formalnoprawne związane z procesem przyznawania wspomnianego świadczenia.
W ocenie szefa służby cywilnej może prowadzić to do ograniczenia przypadków jego wypłaty. Dlatego w poszczególnych urzędach powinny być opracowane zasady przyznawania dodatku. Miałby być on przyznawany w sytuacji okresowego ograniczenia zasobów kadrowych, konieczności realizacji przez pewien czas nowych zadań, czy też ich intensyfikacji związanej z wejściem w życie przepisów lub zmian.
Jako pozytywny przykład szef służby cywilnej wskazuje np. Ministerstwo Obrony Narodowej, w którym dyrektor generalny wydał zarządzenie w sprawie przyznania takiego świadczenia. Z kolei np. w kancelarii premiera, Głównym Urzędzie Statystycznym i Komendzie Głównej Policji wprowadzono ujednolicony formularz wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego.

Jednolity formularz

W ocenie szefa służby cywilnej formularz taki powinien m.in. zawierać jego uzasadnienie i określenie dodatkowych zadań, za które urzędnik będzie otrzymywał świadczenie. We wniosku należy też odnieść się do opisu stanowiska osoby, która ma wykonywać dodatkowe funkcje. Co więcej, formularz powinien też zawierać propozycję miesięcznej wysokości świadczenia (wraz z uzasadnieniem i wskazaniem źródeł finansowania).
Szef służby cywilnej wskazał również, że wniosek powinien rozpatrywać np. specjalny zespół pracowników kadrowych. Dyrektor generalny, jeśli nie rozpatrzy go pozytywnie, powinien o tym powiadomić bezpośredniego przełożonego. Dodatkowo ma też wskazać przyczyny takiej decyzji.
Pozytywnym rozwiązaniem jest też wyodrębnienie z funduszu wynagrodzeń puli środków, które w danym roku mogą być przyznawane na pokrycie dodatku zadaniowego. Takie rozwiązanie wprowadził resort skarbu, który co roku za każdym razem informuje o tym szefów poszczególnych komórek.
Szef służby cywilnej w swoim dokumencie przypomina, że przyznawanie dodatku powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy członków korpusu służby cywilnej. Ten nie powinien przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż osiem tygodni.

Za co można dostać dodatkowe pieniądze

Dodatek zadaniowy dla członka korpusu służby cywilnej może być przyznawany w szczególności jeśli:

● powierzone są nowe zadania w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika (powyżej jednego miesiąca) lub z nieobsadzaniem innego stanowiska pracy;

● realizowana jest więcej niż przeciętna ilość obowiązków danego pracownika (z uwagi na potrzeby komórki urzędu);

● dana osoba pełni funkcję koordynatora (autora) projektu lub powierzono jej pełnienie obowiązków naczelnika lub kierownika.

Podstawa prawna

Art. 88 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).