Krajowe przepisy nie mogą wykluczać określonych grup zatrudnionych przy ustalaniu liczebności załogi, na podstawie której ustalane jest prawo do powołania rady pracowników. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE).
15 stycznia badał on sprawę, której podstawą był spór między dwoma francuskimi związkami zawodowymi dotyczący reprezentacji.
Zgodnie z unijnymi przepisami wybór przedstawicieli zatrudnionych, powołanie rady pracowników oraz wyznaczenie przedstawiciela organizacji związkowej zależy od określonej liczby zatrudnionych w zakładzie. To wynika m.in. z dyrektywy 2002/14/WE z 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 s.90) oraz art. 27 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.