Prokurator generalny uważa, że brak możliwości tworzenia związków zawodowych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych narusza Konstytucję RP.
W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpoznanie wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) przyznający prawo tworzenia związków i przynależności do nich pracownikom zatrudnionym na kontraktach cywilnych(K 1/13). Na razie stanowisko w tej sprawie zajął prokurator generalny, który uznał, że obecne rozwiązania dotyczące wolności związkowej są niezgodne z konstytucją i konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
OPZZ uważa, że art. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 854) w sposób niezgodny z ustawą zasadniczą ogranicza tzw. prawo koalicji, czyli możliwość zrzeszania się w związki, tylko do zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z tym przepisem takie uprawnienie przysługuje także członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Ponadto prawo wstępowania do związków zawodowych mają zatrudnieni związani z zakładem pracy umową nakładczą.