Od dziś osoby starające się o pracę lub awans zawodowy w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy obowiązują nowe przepisy ustanawiające minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu zawodowego. Wprowadza je rozporządzenie z 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1218).
Nowe warunki wykonywania profesji dotyczą zarówno zawodów kluczowych w publicznych pośredniakach, jak np. pośrednicy pracy czy doradcy zawodowi, jak i stanowisk pomocniczych, takich jak specjaliści ds. rejestracji oraz ewidencji i świadczeń. Wymogi wskazane w rozporządzeniu to najczęściej średnie lub wyższe wykształcenie kandydata oraz roczne doświadczenie zawodowe w wybranym obszarze rynku pracy. To ostatnie nie będzie wymagane m.in. w przypadku stażystów w zawodach kluczowych, którzy posiadają wyższe wykształcenie.
Rozporządzenie uwzględnia zmianę dokonaną na podstawie sierpniowej deregulacji zawodów, która zniosła stopnie zawodowe pracowników kluczowych. W miejsce podziału na cztery szczeble awansu zawodowego wprowadza tylko dwa. Dlatego redukuje stanowiska osób zajmujących dwa najwyższe stopnie w zawodach kluczowych. Ich obecne wynagrodzenia nie zostaną jednak obniżone. Nowe przepisy zmniejszają natomiast minimalne poziomy wynagrodzeń przewidzianych dla stażystów na stanowiskach specjalisty ds. programów oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
– Przywrócenie wymagań względem pracowników urzędów postrzegam jako słuszne. Dają one pewną gwarancję ochrony interesów osób bezrobotnych, i tak już dostatecznie pokrzywdzonych przez los. Nie powinni oni być jeszcze dodatkowo narażeni na niedostateczne przygotowanie merytoryczne urzędników – mówi prof. Elżbieta Kryńska, ekspert rynku pracy z Uniwersytetu Łódzkiego.
Rozporządzenie przewiduje też, że pracownicy urzędów, którzy od dziś nie spełniają przewidzianych w nim wymagań dla zajmowanych przez nich stanowisk, nadal mogą być na nich zatrudnieni.
Takie same wymagania jak w przypadku zatrudnionych w pośredniakach są wprowadzane dla osób wykonujących zawody w Ochotniczych Hufcach Pracy. Przewiduje je rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. poz. 1220).
Nowelizacja rozporządzenia określa wymagania dla pracowników OHP wykonujących profesje: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i liderów klubu pracy oraz stażystów w tych zawodach.
Dzisiaj wchodzi w życie także nowe rozporządzenie z 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz.U. poz. 1219). Chodzi o dodatek finansowany ze środków Funduszu Pracy, przyznawany urzędnikom na kolejne 3 miesiące w zależności od doskonalenia przez nich kwalifikacji, jakości wykonywania obowiązków i zajmowanych stanowisk.
W związku z redukcją stopni zawodowych nowe rozporządzenie obniża najwyższą kwotę dodatku. W poprzednim rozporządzeniu jego wysokość uzależniona była od stanowiska i wynosiła maksymalnie od 500 do 700 zł. Obowiązujące od dziś przepisy przewidują, że najwyższe wynagrodzenie dodatkowe nie będzie mogło przekroczyć kwoty 600 zł.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia wchodzą w życie 23 października 2013 r.