MPiPS przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który przewiduje m.in. przywrócenie ścieżki awansowania w postaci czterech stopni zawodowych dla każdej profesji oraz określa wymagania dotyczące wykształcenia i stażu zawodowego dla zatrudnionych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uznała jednak, że jest on niezgodny z kierunkiem działań rządu. Resort przedstawił więc nową propozycję, która w stosunku do poprzedniego projektu zawiera mniej wymagań dla urzędników. Częściowo zrezygnowano z przywracania stopni zawodowych (obecny projekt wprowadza tylko dwa, tj. stażysta oraz pełnoprawny pracownik).

– Nadal jednak jest to dosyć dziwaczny sposób regulacji – uważa dr Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W jego ocenie redukcja stopni zawodowych może oznaczać ograniczenie możliwości uzyskania przez urzędników podwyżek wraz z awansem o kolejny szczebel. Wcześniej przepisy gwarantowały w takim przypadku minimalny poziom, o jaki wzrastała płaca. Teraz o wysokości przyznawanej podwyżki w razie osiągnięcia następnego stopnia będzie decydował kierownik jednostki. Powiatowe urzędy pracy zdają się jednak nie przejmować tymi zmianami, bo przepisy mają w tym zakresie dla nich znaczenie drugorzędne.

– W praktyce jakiekolwiek ruchy kadrowe w urzędzie zależą od samorządu powiatu, który decyduje, czy przeznaczy pieniądze na ten cel, czy nie – twierdzi Barbara Zając, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Eksperci popierają inicjatywę ministra.

– Chodzi o zawody, które mają świadczyć profesjonalną pomoc dla bezrobotnych. Dlatego powinny podlegać przynajmniej częściowej regulacji prawnej, by wykonywały je osoby odpowiednio przygotowane – twierdzi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wątpliwości budzi z kolei wprowadzenie nowych przepisów w rozporządzeniu.

– Wymagania, które wcześniej obowiązywały na mocy ustawy, nie mogą być przeniesione do aktu niższego rzędu. Ich ponowna regulacja powinna również nastąpić w drodze ustawowej – uważa dr Stefan Płażek.

Usługi dla bezrobotnych powinni prowadzić profesjonaliści

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu rozporządzenia