Osoby pełniące służbę w armii lub w policji mają prawo do opieki nad dziećmi na takich samych zasadach jak pracownicy. Dzięki temu zatrudnieni w resortach siłowych będą mogli spędzać więcej czasu z podopiecznymi

Czy funkcjonariusz ma prawo do dodatkowego urlopu

Reklama
Policjantka zajmująca się zabezpieczeniem imprez masowych planuje powiększenie rodziny. Ze względu na specyfikę służby jest zainteresowana jak najdłuższym okresem wolnego po urodzeniu dziecka. Czy będzie mogła skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Reklama
Kobieta służąca w policji nie później niż 14 dni po porodzie może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Wtedy przez cały okres przebywania na urlopach otrzyma 80 proc. uposażenia. Dowódca jest zobowiązany uwzględnić wniosek zainteresowanej, nie może jej odmówić możliwości opieki nad dzieckiem.
Podstawa prawna
Art. 79 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).

Czy macierzyński zależy od liczby dzieci

Kobieta służąca w armii spodziewa się dziecka. Lekarz opiekujący się ciążą stwierdził, że na świat przyjdą bliźnięta. Czy z tego tytułu żołnierz otrzyma dłuższy urlop macierzyński?
Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła korzystne rozwiązania dla obojga rodziców służących w resortach siłowych. Dzięki temu żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński (zwykły i dodatkowy), urlop na warunkach macierzyńskiego (także zwykły i dodatkowy), ojcowski oraz rodzicielski na zasadach i w wymiarze określonych w k.p. Wymiar macierzyńskiego, co ważne w omawianym przypadku, zależy od liczby urodzonych dzieci. Jeśli na świat przyszedł tylko jeden potomek, wynosi on 20 tygodni, jeśli bliźniaki – 31 tygodni. W przypadku urodzenia trojaczków są to 33 tygodnie, a czworaczków – 35 tygodni. Do 37 tygodni zwiększa się ten czas opieki, jeśli na świat przyjdzie pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu może przypadać przed datą porodu.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.)
Art. 14 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2013 r. poz. 675).

Czy mundurowy może zrezygnować z wolnego

Policjantka służąca w jednostce specjalnej we wrześniu ma zaplanowany termin porodu. Nie chce jednak rezygnować ze swojej pracy. Z tego też powodu chce wrócić do służby po maksymalnie kilku dniach od urodzenia dziecka. Czy jest to możliwe?
Matka nie może całkowicie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego. Ma jednak prawo go skrócić. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni takiej przerwy może zrezygnować z pozostałej części. Dopiero po upływie tego okresu matka może wrócić na służbę, a opiekę nad potomkiem przejmuje ojciec. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe tylko wówczas, kiedy funkcjonariuszka przedstawi w swojej komendzie zaświadczenia z firmy zatrudniającej mężczyznę potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego pozostałej części macierzyńskiego przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji przez matkę. Aby pracodawca przyznał takiemu ojcu resztę urlopu macierzyńskiego, niezbędne jest złożenie wniosku w takiej sprawie.
Podstawa prawna
Art. 79 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).

Czy dodatkowy macierzyński zależy od liczby dzieci

Kobieta – funkcjonariusz patrolująca ulice – jest w zaawansowanej ciąży. Po urodzeniu dziecka zamierza w całości skorzystać z przysługującego jej wolnego. Czy dodatkowy urlop macierzyński może wykorzystać bezpośrednio po pierwszym okresie przeznaczonym na opiekę nad noworodkiem?
Osoba służąca w policji ma takie same uprawnienia jak pracownica pragnąca opiekować się nowonarodzonym dzieckiem. Może skorzystać nie tylko ze zwykłego, ale także z dodatkowego macierzyńskiego. W przypadku urodzenia tylko jednego potomka wymiar ostatniej z wymienionych przerw wynosi 6 tygodni. Natomiast jeśli urodzi się dwoje i więcej dzieci w czasie jednego porodu, rodzic ma prawo do 8 tyg. takiej opieki. Zainteresowana może skorzystać z przysługującego jej dodatkowego wolnego jedynie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Może ono zostać udzielone jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.
Dodatkowego macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Dowódca obowiązany jest uwzględnić wniosek funkcjonariusza. Gdyby się okazało, że służąca w formacji siłowej matka zdecyduje się na powrót do jednostki, wówczas ojciec dzieci może wykorzystać cały wymiar takiego dodatkowego wolnego.
Podstawa prawna
Art. 79 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

Czy wojskowy ma prawo do opieki nad niemowlęciem

Żołnierz zawodowy po powrocie do kraju z misji pokojowej chce zajmować się swoimi dziećmi. Czy może ubiegać się o urlop ojcowski?
Mężczyźni bez względu na to, czy są zatrudnieni jako pracownicy, czy też służą w armii, wraz z urodzeniem dziecka przez żonę lub partnerkę nabywają prawo do urlopu ojcowskiego, pod warunkiem że faktycznie będą uczestniczyć w wychowaniu dziecka. Uprawnienie to jest niezbywalne. Nie może być przekazane matce dziecka czy innemu członkowi rodziny.
Żołnierz ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni do ukończenia przez dziecko dwunastego miesiąca życia. O terminie jego wykorzystania decyduje sam zainteresowany. Dowódca nie może utrudniać ojcu skorzystania z takiego uprawnienia w terminie dla niego dogodnym. Aby żołnierz mógł skorzystać z ojcowskiego, musi złożyć wniosek o jego udzielenie. Musi to zrobić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wolnego.
Podstawa prawna
Art. 65 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.)
Art. 14 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 675).

Czy policjant skorzysta z urlopu rodzicielskiego

Żona policjanta urodziła bliźniaki. Ze względu na to, że matka jest zainteresowana wcześniejszym powrotem do pracy, ojciec chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Czy ma do tego prawo?
Funkcjonariusz ma takie same prawa do urlopu rodzicielskiego jak pracownicy zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy. Przerwa taka przysługuje w wymiarze 26 tygodni niezależnie od ilości urodzonych dzieci. Ta forma opieki może być wykorzystana bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Może być ona udzielana jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach (jedna po drugiej), z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny jego wymiar nie może przekroczyć 26 tygodni. We wniosku należy podać termin zakończenia dodatkowego macierzyńskiego, a w przypadku gdy pismo takie dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej jego części oraz okres dotychczas wykorzystanej przerwy.
Miesięczne uposażenie policjanta za okres urlopu macierzyńskiego (zwykłego i dodatkowego), urlopu na warunkach macierzyńskiego (również dodatkowego i zwykłego) oraz ojcowskiego wynosi 100 proc. miesięcznego uposażenia.
W czasie rodzicielskiego funkcjonariusz otrzymuje natomiast 60 proc. uposażenia. Tylko jeśli zainteresowany złoży pisemny wniosek o jego udzielenie w pełnym wymiarze, bezpośrednio po macierzyńskim (dodatkowym), przez cały okres przebywania na wszystkich tych urlopach otrzymuje 80 proc. świadczenia.
Podstawa prawna
Art. 44, 79 i 121a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).

Czy urlop ojcowski można podzielić

Policjant chce pomóc matce swojego dziecka w opiece nad maluchem. Czy jeśli zdecyduje się na urlop ojcowski, będzie mógł wybierać go w poszczególne dni kolejnych tygodni?
Ojciec decydujący się na skorzystanie z takiej przerwy musi przysługujący mu okres wykorzystać łącznie. Nie może go więc dzielić na dni ani wykorzystać po tygodniu w pewnych odstępach czasu. Na takie wolne składają się występujące bezpośrednio po sobie dni kalendarzowe, wraz z dniami wolnymi od pracy (łącznie dwa tygodnie).
Podstawa prawna
Art. 65 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.)
Art. 14 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 675).

Czy przysposobienie uprawnia do urlopu

Małżeństwo policjantów zdecydowało się przyjąć na wychowanie dwójkę małych dzieci, których rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Czy będą mogli skorzystać z urlopów na opiekę na nimi?
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (dodatkowy i zwykły), a także rodzicielski przysługuje każdemu mundurowemu, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem tej zawodowej).
Podstawa prawna
Art. 79 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).

Czy można zwolnić funkcjonariusza na urlopie

W komendzie, gdzie służy policjantka przebywająca na macierzyńskim, pojawiały się pogłoski o możliwych zwolnieniach. Czy może się obawiać utraty pracy?
Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego (zwykłego i dodatkowego), urlopu na warunkach macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego. Jeśli jednak taka sytuacja powstanie np. z powodu likwidacji jednostki, to uprawnionej osobie przysługuje uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionej przerwy.
Podstawa prawna
Art. 44 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).