Bezrobotni i absolwenci uczelni uzyskają możliwość ubiegania się o niskooprocentowaną pomoc na założenie firmy i zatrudnienie pierwszego pracownika.
Szczegółowe warunki ubiegania się o taką pomoc określa projekt zmian ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Funduszu Pracy oraz przychodów Skarbu Państwa z prywatyzacji.
Pożyczkę na założenie działalności gospodarczej będzie mógł otrzymać bezrobotny, absolwent w ciągu 4 lat od uzyskania dyplomu oraz student ostatniego roku studiów. Będzie ona konkurować z bezzwrotną dotacją na działalność gospodarczą. Na korzyść pożyczek może zadziałać wysokość wsparcia. Maksymalnie mają one stanowić do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia i do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (dziś to niemal 75 tys. zł).