Osoby młode mają otrzymać bony na staże lub wyjazd do pracy w innym województwie. Zmieni się też profilowanie bezrobotnych.
To tylko niektóre z propozycji nowych rozwiązań, które zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). W porównaniu do założeń ustawy resort pracy zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych możliwości pomocy osobom młodym. Projektowane przepisy obejmują nowe metody wsparcia, jak bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i zasiedleniowe. Dają one gwarancję, że pracodawca którego wybierze młody bezrobotny, otrzyma odpowiednie wsparcie finansowe w zamian za staż czy zatrudnienie.
– To rozwiązanie rynkowe, które powoduje, że środki publiczne są efektywniej wykorzystywane. Sama forma pomocy zwiększa odpowiedzialność i zapobiegliwość osób młodych – zaznacza prof. Elżbieta Kryńska, ekspert rynku pracy z Uniwersytetu Łódzkiego.
Jej zdaniem dodatkowe instrumenty pomocowe, choć mogą przyspieszyć powrót młodych na rynek pracy, nie zmienią jednak radykalnie ich sytuacji.
– Odsetek takich osób bez pracy zmniejszy się, gdy nastąpi ogólny spadek bezrobocia. A do tego potrzeba zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej – zauważa.
Projekt nowych przepisów przewiduje też zmianę sposobu obsługi bezrobotnych. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie po rejestracji danej osoby będzie musiał, uwzględniając jej oddalenie od rynku pracy, określić dla niej profil pomocy, a także przygotować dostosowany do niego indywidualny plan działania. Przy tym pośredniak ma stosować narzędzia i metody rekomendowane przez ministra pracy.
– Urzędy będą stosować podejście indywidualne. Problemem może być zbyt mała liczba doradców bezpośrednio pracujących z klientem – twierdzi Ewelina Pietrzak, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Nowe przepisy na nowo zdefiniują też grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dotychczas obejmującą ok. 90 proc. ogółu zarejestrowanych w pośredniakach.
– Ograniczenie ich liczby ułatwi udzielanie pomocy – podkreśla Ewelina Pietrzak.
W grupie tej, obejmującej m.in. bezrobotnych do 30. roku życia, powyżej 50 lat czy mających dzieci do 6. roku życia, stosowane będą programy specjalne. Z dotychczasowych sposobów wsparcia (takich jak staże czy prace interwencyjne) będą mogli wreszcie skorzystać także pozostali bezrobotni.
Projekt ustawy zmieniającej został skierowany do konsultacji społecznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji