Firmy zaoszczędzą na ubezpieczeniach społecznych. Osoby fizyczne, które po raz pierwszy zatrudnią kogoś na etacie, uzyskają zwrot wpłat z tytułu składek do ZUS.
Rozwiązanie korzystne dla firm zakłada projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Ten właśnie trafił do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie.
Zmiana zakłada wprowadzenie nowego instrumentu rynku pracy w postaci refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które po raz pierwszy lub po raz drugi zatrudnią pracownika.
Aby mieć taką możliwość, przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć ze starostą stosowną umowę oraz spełnić odpowiednie warunki (wskazane w ustawie). Jednym z nich jest zatrudnienie nowego pracownika na pełny etat. Z ulgi będą mogły skorzystać te firmy, które działają na rynku co najmniej 12 miesięcy i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały nikogo lub co najwyżej jedną osobę. Refundacja nie będzie przysługiwać, jeżeli pracodawca stworzy etat dla członka rodziny. Zwrot środków wpłaconych do ZUS będzie dokonywany co miesiąc i przysługiwać będzie przez 60 kolejnych miesięcy.
Ustawa wprowadza także limit miesięcznej refundacji. Maksymalna kwota zwrotu nie będzie mogła przekroczyć kwoty składek ustalonych od podstawy równej 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składki będą refundowane przez okres najwyżej kolejnych 18 miesięcy zatrudnienia danego pracownika.
Za dofinansowanie odpowiedzialne będą powiaty, co dla nich oznacza kolejne zadanie.
– Można się spodziewać, że instrument ten, wspomagający zarówno pracowników, jak i pracodawców, będzie się cieszył dużą popularnością – zakłada Andżelika Bilska, naczelnik wydziału instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
Dodaje, że niewątpliwie wprowadzenie go będzie oznaczać więcej pracy dla urzędu, a tym samym będą potrzebne dodatkowe środki w budżecie powiatu na ten cel.
– To rozwiązanie korzystniejsze jednak niż refundacja składek w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, która działa wyłącznie przez okres 6 miesięcy – podkreśla Andżelika Bilska.
Ustawa o promocji zatrudnienia (art. 47) przewiduje już dofinansowanie składek na ubezpieczenia w przypadku zatrudniania bezrobotnych skierowanych przez pośredniaki. Zwrot kosztów w wysokości do 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłacany jest jednorazowo, po okresie 12 miesięcy zatrudnienia pracownika. Jak wskazuje Urszula Murawska z Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ten model wsparcia nie cieszy się jednak dużym zainteresowaniem.
– W nowym kształcie refundacja prawdopodobnie będzie wyższa, pieniądze będą wypłacane dłużej i regularnie co miesiąc – przekonuje.
Etap legislacyjny
Projekt