Od 2012 r. mężczyźni mogą skorzystać z 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski przysługuje zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom. Wniosek o urlop ojcowski tata powinien złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Począwszy od 2012 roku mężczyźni mogą skorzystać z 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Przysługuje on nie tylko pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także osobom, które nie są pracownikami, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na innej podstawie niż umowa o pracę (np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Urlopu udziela się na pisemny wniosek mężczyzny, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Jeżeli pracownik nie dopełni tego terminu, pracodawca będzie mógł odrzucić wniosek. Jeśli zaś ojciec złoży wniosek odpowiednio wcześniej, pracodawca będzie musiał go uwzględnić.

Co ważne urlop można wykorzystać tylko do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Po tym czasie zatrudniony traci do niego prawo. Za cały okres urlopu rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Podstawa prawna: *art. 18’23 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94), *art. 14 - 15 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).