Zgodnie z przepisami dotyczącymi urlopu ojcowskiego mężczyzna, który już z niego korzysta, jest chroniony przed zwolnieniem na zasadach zarezerwowanych dla matek. Pracodawca nie może więc kobiecie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Tymczasem wniosek o urlop ojcowski należy składać 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Takie rozwiązanie, zdaniem posła Józefa Lassoty (PO), sprawia, że ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie obowiązuje w okresie między złożeniem wniosku a rozpoczęciem urlopu.

Faktycznie w tym przypadku pracownik składający wniosek o urlop ojcowski nie nabywa ochrony, jak ma to miejsce np. w przypadku urlopu wychowawczego. Przypominamy, że zgodnie z art. 1861 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Ustawodawca, określając uprawnienia ojców, przyznał im ochronę na zasadach zarezerwowanych dla matek. Zapomniał jednak, że te nie muszą składać wniosku o macierzyński z wyprzedzeniem, a ochronę przed zwolnieniem z pracy, zanim pójdą na taki urlop, gwarantuje im ciąża.

W związku z tym poseł wystąpił z interpelacją do ministra pracy, pytając, w jaki sposób prawnie ochronić pracownika od możliwej represji pracodawcy, gdy występuje on o urlop na opiekę nad dzieckiem.

Minister pracy odpowiedział, że w obowiązującym stanie prawnym o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę oraz o niezgodności z prawem rozwiązania umowy rozstrzygają jedynie sądy. Ojcowie mogą kwestionować zwolnienie na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 45 k.p. w razie ustalenia, że zakończenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu, sąd pracy stosownie do żądania pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W odpowiedzi minister nie wypowiedział się na temat ewentualnych działań legislacyjnych dotyczących zwiększenia ochrony dla ubiegających się o urlop ojcowski.