Czy firma może nie opłacać składek na FGŚP

W związku z brakiem zamówień właściciel zakładu złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Od kilku miesięcy zalegał z wypłatą wynagrodzeń zasadniczych oraz innych świadczeń pieniężnych. Teraz poinformował pracowników, że muszą czekać na decyzję sądu w sprawie upadłości, a zaległe pensje będzie wypłacał syndyk. Czy pracodawca ma rację?

Czy musi być zgoda zatrudnionego na przelewy na konto

Pracownik nie złożył pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy. Jednakże pracodawca, znając jego numer przelewał tam jego zarobki. Pracownik nie był z tego zadowolony, ponieważ zawsze były kilkudniowe opóźnienia. Pracodawca tłumaczył to działaniami banku, a ponadto twierdził, że wszyscy pozostali pracownicy mają rachunki, na które są przelewane pensje, a regulamin pracy przewiduje zgodę ustną. Czy pracownik może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?

Czy nieterminowe opłaty uzasadniają odejście

Pracodawca stale opóźnia wypłatę wynagrodzenia, tłumacząc się trudnościami finansowymi. Pracownik przez kilka miesięcy tolerował tę sytuację, ale otrzymał propozycję lepszej pracy i chciałby niezwłocznie przyjąć nową ofertę. Czy może zrezygnować z pracy bez zachowania terminów wypowiedzenia umowy?

Czy każde opóźnienie to ciężkie naruszenie

Pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie konta bankowego, na które były przelewane pensje. Pracodawca dokonał przelewu na nieaktualne konto. Procedura wyjaśniająca w banku spowodowała, że pracownik otrzymał wynagrodzenie z trzytygodniowym opóźnieniem. Ten uznał, że pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków i złożył pisemne oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy. Pracodawca pozwał pracownika o odszkodowanie, twierdząc, że nieterminowa płatność wynagrodzenia nastąpiła z jego winy. Podwładny zaś broni się, twierdząc, że pracodawca musi zadbać o prawidłowe wypełnienie obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Czy ma rację?

Czy za wadliwą pracę przysługuje pensja

Brukarz źle wykonał swoją pracę, wobec czego część budowanego chodnika była rozbierana i ponownie zakładana. Inwestor potrącił z ceny karę umowną za opóźnienie wykonania całości prac, związane z koniecznością ich poprawy. Pracodawca nie wypłacił zatem wynagrodzenia pracownikowi, twierdząc, że wadliwość jej wykonania skutkowała koniecznością ponownego wykonania pracy przez innego pracownika. Zatrudniony pozwał pracodawcę o wypłatę pensji dowodząc, że wad w jego pracy nie było, a inwestor miał za wysokie wymagania. Czy pracownik ma realne szanse na wygranie sporu?

Czy inna osoba dostanie pensję bez upoważnienia

Do pracodawcy zgłosiła się żona pracownika, która twierdziła, że od wielu miesięcy mąż nie oddaje jej pieniędzy na utrzymanie rodziny. Poprosiła o przekazywanie pensji męża na jej konto. Czy pracodawca może spełnić tę prośbę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.