Dzisiaj wchodzą w życie przepisy na podstawie, których polscy przedsiębiorcy będą mogli zatrudniać specjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Zdaniem prof. Krystyny Iglickiej z Uczelni Łazarskiego, nowe rozwiązania pozostaną jednak martwe, bo niewielu obcokrajowców wybierze Polskę, jako kraj docelowy. Tak samo uważa dr Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
– To dlatego, że lekarze, inżynierowie, czy wykwalifikowani robotnicy mogą znacznie więcej zarobić zatrudniając się w państwach starej Unii Europejskiej – mówi prof. Krystyna Iglicka.
To oznacza, że obcokrajowcy, nawet jeśli zdecydują się na przyjazd do Polski, to potraktują ją, jako kraj tranzytowy.
Zmiany dotyczące zatrudnienia takich osób, to efekt wejścia w życie ustawy z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2012, poz. 589). Zgodnie z nią o tym, czy obcokrajowiec specjalista będzie mógł u nas pracować, zdecyduje również zaproponowana mu kwota wynagrodzenia. Wojewoda zezwoli na pracę, jeśli cudzoziemiec przedstawi dokumenty potwierdzające, że jego pensja nie będzie niższa od pułapu odpowiadającego kwocie 150 proc. średniego rocznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Obecnie jest to 5099,28 zł. Przeciętną pensję podaje w komunikatach prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Ustawa przewiduje również specjalną procedurę zatrudniania specjalisty spoza Wspólnoty. Przede wszystkim musi wyrazić na to zgodę wojewoda. Jest to decyzja o czasowym zezwoleniu na zamieszkanie w Polsce w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych. Obcokrajowiec musi mieć ukończone studia wyższe lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na porównywalnym do nich poziomie. Specjalista zagraniczny musi zatem posiadać dyplom lub świadectwo ukończenia studiów, które trwały co najmniej trzy lata.
– Procedura uznawania zagranicznych dyplomów jest żmudna, na przykład w przypadku farmaceutów trwa rok – mówi Andrzej Korkus z East West Link, agencji zajmującej się rekrutacją cudzoziemców.
Maciej Duszczyk podkreśla, że firma, która zdecyduje się na zatrudnienie specjalisty zgodnie z nowymi przepisami, będzie musiała spełnić szereg dodatkowych wymogów. Eksperci spoza Unii Europejskiej będą musieli wykonywać pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za odpowiednim wynagrodzeniem. Muszą więc posiadać status pracowników.
– Przedsiębiorca raczej wybierze inną, łatwiejszą procedurę uzyskania zezwolenia wojewody, która także pozwala na zatrudnianie specjalistów spoza Unii Europejskiej – mówi Maciej Duszczyk.

Jeśli przedsiębiorca nie znajdzie Polaków do pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, może zaangażować do niej cudzoziemca, ale na czas określony

Etap legislacyjny
Dziś wchodzi w życie