Stosunek pracy z asystentem może nawiązać tylko wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Podstawą zatrudnienia takiej osoby jest wyłącznie umowa o pracę na czas określony, czyli na czas sprawowania funkcji odpowiednio przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa zatrudniającego asystenta. Powyższa umowa o pracę jest ściśle i osobiście powiązana z mandatem pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru, a więc może trwać tylko do czasu istnienia tego stosunku pracy.

Stosunek pracy takiego doradcy może wygasnąć z mocy prawa w związku z wygaśnięciem mandatu kierownika urzędu, a także z innych przyczyn określonych w kodeksie pracy lub w przepisach szczególnych. Umowa o pracę takiej osoby może być rozwiązana za porozumieniem stron, wypowiedziana przez każdą ze stron, a także rozwiązana bez wypowiedzenia z winy lub bez winy pracownika. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę asystenta może nastąpić za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Warto wspomnieć, iż liczba zatrudnionych doradców nie może przekroczyć 3 osób w gminach do 20 000 mieszkańców, 5 osób w gminach do 100 000 mieszkańców oraz w powiatach i 7 osób w pozostałych gminach oraz w województwach.