W takiej sytuacji osobie tej należy się połowa wynagrodzenia za pracę przysługującego jej do dnia aresztowania. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydaje sąd karny, który jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę pracownika, w stosunku do którego zastosowano taki środek zapobiegawczy. Okres tymczasowego aresztowania należy liczyć od dnia zatrzymania podwładnego.

Warto zwrócić uwagę, iż za czas zawieszenia stosunku pracy z tego powodu pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania (uchwała SN z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt III PZP 4/09, OSNP 2010/17 – 18/205). Sąd Najwyższy w sprawie wychowawcy zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, podlegającego ustawie o pracownikach samorządowych, orzekł, iż na mocy art. 35 ust. 2 tej ustawy ma on prawo do połowy wynagrodzenia w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych na podstawie art. 87a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

255,7 tys. osób jest zatrudnionych w samorządach

Ponadto takiej osobie, która w okresie aresztowania była niezdolna do pracy, nie przysługuje zasiłek chorobowy.

W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego pracodawca ma obowiązek wypłacić podwładnemu pozostałą część wynagrodzenia. Zatem pracownik samorządowy, który przedstawi organowi go zatrudniającemu wyrok sądowy umarzający postępowanie albo uniewinniający go, może żądać wypłaty pozostałej części pensji za okres, w którym jego stosunek pracy pozostawał w zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak warunkowego umorzenia postępowania karnego. Wydanie przez sąd takiego wyroku (warunkowo umarzającego postępowanie) pozbawia bowiem taką osobę możliwości ubiegania się o wyrównanie potrąconego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).