Jest on załączony do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. nr 482). Weszło ono w życie 7 maja, wraz z momentem ogłoszenia.

Nowy wzór karty uwzględnia zmiany dotyczące ograniczenia przypadków, gdy w dokumentach należy wskazywać NIP.

Od 1 września 2011 r., zamiast dwóch identyfikatorów, tj. numeru NIP i PESEL w danych identyfikacyjnych, dotyczących osoby ubezpieczonej, obowiązującym jest jedynie numer PESEL. W razie gdy ubezpieczonemu go nie nadano, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Przypomnijmy, że kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Etap legislacyjny

Weszło w życie 7 maja 2012 r.