Pracownicy, którzy przebywają na kwarantannie, powinni o tym poinformować pracodawcę, jeśli nie skontaktowała się z nimi Państwowa Inspekcja Sanitarna. W takim przypadku w ciągu 3 dni od zakończenia kwarantanny powinni napisać krótkie oświadczenie dla pracodawcy.

Pracownicy, którzy przebywają na kwarantannie domowej, powinni o tym poinformować swojego pracodawcę telefonicznie lub mailowo. Osoby, z którymi skontaktowała się Państwowa Inspekcja Sanitarna i informacja o ich kwarantannie jest w systemie, nie muszą przekazywać pracodawcy żadnych dodatkowych dokumentów. Nie potrzebują też zwolnienia lekarskiego.

Sytuacja jest inna, gdy pracownik automatycznie przechodzi na kwarantannę po tym, jak to jego domownik ma pozytywny wynik testu. Wówczas istnieje możliwość, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie skontaktuje się z tym pracownikiem, a informacje o jego kwarantannie nie pojawią się w systemie. Oznacza to, że pracodawca również nie będzie miał do nich dostępu.

Wtedy pracownik powinien maksymalnie do 3 dni od zakończenia kwarantanny, napisać krótkie oświadczenie dla pracodawcy. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko oraz numer PESEL pracownika, datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu) i datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika). Na oświadczeniu powinno znaleźć się również imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

Pracownicy w trakcie kwarantanny mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie, jeśli tak ustalą ze swoim pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w związku z odbywaniem kwarantanny pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy i w uzgodnieniu z pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, wówczas prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać, jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła dziecka zostały zamknięte. Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 8 lat lub do 16 lat – gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat – gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat – gdy opiekują się osobą mającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy złożyć do pracodawcy.

Kwarantanna lub izolacja dziecka są traktowane tak jak jego choroba. Jeśli dziecko nie skończyło 14 lat (dziecko z niepełnosprawnościami do 18. roku życia) można skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Podstawą do jego wypłacenia jest oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonego, dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, datę rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny albo izolacji oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o potwierdzenie informacji zawartych w takim oświadczeniu.