Projektodawcy przepisów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych (czyli takich, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych do ich wykonywania, jak np. geodeta, adwokat czy architekt) będą musieli oceniać ich zgodność z unijną zasadą proporcjonalności. Takie rozwiązanie zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy.
Państwa członkowskie mają generalnie swobodę w kwestii podejmowania decyzji co do zasadności i sposobu regulacji zawodów, ale pod warunkiem zachowania zgodności tych regulacji m.in. z zasadą proporcjonalności. Problem w tym, że do tej pory brakowało wspólnych kryteriów, które byłyby stosowane w tym celu przez wszystkie kraje.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z 28 czerwca 2018 r., którą musiały wdrożyć państwa członkowskie (w tym Polska), rozwiązuje ten problem. Stąd też w przyjętym przez rząd projekcie określone zostały zasady, z którymi muszą być zgodne przepisy dotyczące zawodów regulowanych.
Chodzi np. o weryfikację, czy są one proporcjonalne, mają uzasadniony charakter oraz są niedyskryminujące. Uregulowano też procedury mające zapewnić zgodność tych przepisów z unijnymi zasadami, takie jak konieczność przeprowadzania ocen projektowanych przepisów przed ich wejściem w życie oraz monitorowanie ich zgodności w czasie ich obowiązywania.
Wprowadzony został też obowiązek przedstawienia – w uzasadnieniu projektu aktu prawnego albo w załączniku do oceny skutków regulacji – powodów uznania regulacji dotyczących świadczenia usług transgranicznych za zgodne z zasadami proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru.
W projekcie zawarto też obowiązek przeprowadzania konsultacji zmian przepisów dotyczących świadczenia usług transgranicznych.
Rząd ocenia, że zaproponowane przepisy zapewnią porównywalność i przejrzystość wymogów dotyczących dostępu i wykonywania zawodów regulowanych. Wpłynie to pozytywnie na swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd