Dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Wprowadza ona finansową motywację dla doświadczonych policjantów, strażaków, pograniczników oraz funkcjonariuszy służby ochrony państwa i służby więziennej o wieloletnim stażu do pozostania w służbie pomimo możliwości przejścia na emeryturę. Funkcjonariusz po 25 latach służby otrzyma dodatek w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby – 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Podstawowym argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania jest duża liczba wakatów w tych służbach.
Ustawa zakłada również wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy. Mundurowemu będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie przeciwko niemu zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.
W ustawie pominięto funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, choć minister finansów wystąpił do rządu w sprawie włączenia do niej tej formacji oraz zapewnił, że są na to pieniądze.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu