Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała wprowadzenie poprawek do ustawy o wsparciu służb mundurowych. Rekomendowane poprawki dotyczą m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze.

W czwartek Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (KSTAP) rozpatrzyła ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej i niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie.

W trakcie posiedzenia KSTAP poprawki do ustawy zgłosił senator Wiktor Durlak (PiS). Najważniejsza z zaproponowanych i uzgodnionych z rządem zmian dotyczyła podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi policji. Zgodnie z zaproponowaną poprawką funkcjonariusz otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji.

Jak podkreślił obecny na posiedzeniu komisji wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, poprawka ta jest niezbędna "do tego, żeby cel ustawy został osiągnięty". Wąsik doprecyzował również, że chodzi o sytuację, kiedy wobec funkcjonariusza policji zapada wyrok uniewinniający bądź zostaje podjęta decyzja o umorzeniu w przypadku, gdy czyn nie stanowił przestępstwa.

"Wprowadzamy możliwość, że Komendant Główny Policji będzie miał możliwość zwiększenia tego (zwrotu - PAP), do stawki czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia policjantów" - zaznaczył.

W przygotowanej do ustawy opinii Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało kilkanaście poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Jedna z najważniejszych propozycji dotyczyła wyżywienia w naturze dla tzw. policjantów miejscowych.

Jak tłumaczyło podczas posiedzenia Biuro Legislacyjne Senatu, zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą policjanci, strażnicy graniczni i strażacy biorący udział w akcjach ochrony porządku publicznego, akcjach ratowniczych czy usuwania skutków klęsk żywiołowych mają prawo do wyżywienia w naturze. Wyżywienie takie - jak wskazywało BLS - przysługuje strażakom po 6 godzinach akcji, zaś policjantom po 8 godzinom akcji, ale policjanci, którzy borą udział w takich samych działaniach w miejscu pełnienia służby prawo do wyżywienia otrzymują po 10 godzinach, a w dodatku służba ta musi być połączona ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Zdaniem BLS pojęcie to jest pojęciem niedookreślonym; zapis może tez mieć charakter dyskryminujący.

Z argumentacja BLS zgodził się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik; wprowadzenie poprawki wykreślającej wyrazy "o znacznym wysiłku fizycznym" zarekomendowała również Komisja.

W trakcie obrad Komisji wróciła również kwestia wpisania do ustawy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Obecny na posiedzeniu przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy zwrócił uwagę, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostali pominięci w ustawie pomimo wniosku, jaki skierował o ich uwzględnienie Minister Finansów.

Siwy zaznaczył, funkcjonariusze tej służby nie rozumieją powodu, dla którego zostali pominięci. Podkreślił również, że wyjaśnienia wiceministra Wąsika nie spotkały się z akceptacją środowiska.

"Czemu my mamy nie mieć tej ochrony prawnej w należytej wysokości analogicznie jak funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy stoją obok na pasie i wykonują zbliżone czynności" - pytał Siwy. Dodał, że w reprezentowanej przez niego formacji problem z odejściami ze służby jest największy. "Dlaczego my mamy być znowu dyskryminowani" - mówił.

W odpowiedzi wiceszef MSWiA zaznaczył, że sprawa wpisania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej "stała otworem". "Przepraszam, panie przewodniczący, ale wniosek Ministra Finansów wpłynął za późno. Gdyby wpłynął na etapie komitetu stałego moglibyśmy skonstruować serię przepisów" - odpowiedział Wąsik. Dodał jednocześnie, że jest przekonany, że "jeżeli ten system który przedstawiamy będzie na tyle powszechny ze będzie się samofinansował, będziemy go rozwijać".

W ostatni piątek Sejm głosami 440 posłów uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej.

Po głosowaniu szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podziękował parlamentarzystom za - jak zaznaczył - niezwykle merytoryczną dyskusję i powagę państwową, jaka towarzyszyła pracom nad tym projektem.

Zgodnie z ustawą funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Co istotne, do stażu zalicza się okres służby zarówno w Policji, SG, SOP, PSP, SW, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Ustawa reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określa także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Kolejne zmiany, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP, dotyczą używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z ustawą nie będą one poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej.

Regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.