Kiedy pracownik samorządowy może przejść do pracy w innym urzędzie bez konieczności rozpisywania konkursu?
Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (także kierowniczym) można przenieść do pracy w innej jednostce na jego wniosek lub za jego zgodą. Oznacza to, że aby można było skorzystać z art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), musi wystąpić jedna z dwóch sytuacji. Pierwsza – to pracownik występuje z wnioskiem o przeniesienie, druga – wyraża on zgodę na przeniesienie zaproponowane przez jego dotychczasowego pracodawcę.
Wniosek o przeniesienie pracownik może złożyć nie tylko do obecnego pracodawcy, lecz także do tego, do którego miałby zostać przeniesiony. Na przeniesienie w każdym przypadku muszą wyrazić zgodę obaj pracodawcy, a zatem adresata wniosku pracownika nie można sprowadzić tylko do dotychczasowego pracodawcy.
Ustawa też nie nakłada żadnych ograniczeń terytorialnych ani czasowych. Zgodnie z treścią jej odpowiednich przepisów przeniesienie może odbyć się w ramach tej samej miejscowości lub nastąpić do innej i w każdym czasie.
Dodatkowym warunkiem wynikającym z ustawy jest to, by przeniesienie nie naruszało ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, i by przemawiały za nim ważne potrzeby jednostki przejmującej, a nie koneksje, relacje towarzyskie z wójtem lub jego widzimisię. Regulacje te stanowią bowiem wyłom w ogólnej regule ustawowej, czyli publicznym naborze. Dlatego też tego typu przenosiny nie mogą służyć obejściu przepisów ustawy ani służyć wyłącznie interesom przenoszonego ze szkodą dla pozostawianej instytucji.
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PK 27/13, Legalis) wynika, że formalnie przeniesienie pracownika między dwiema jednostkami to szczególny instrument prawny, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę i może wywoływać skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy. W wyniku przeniesienia nie jest sporządzana nowa umowa o pracę. Treść dotychczasowej umowy ulega modyfikacji w zakresie określenia praco dawcy oraz miejsca świadczenia stosunku pracy. Zmianie mogą też ulec inne warunki świadczenia stosunku pracy, np. nazwa zajmowanego przez pracownika stanowiska, wysokość wynagrodzenia, zakres obowiązków.
Wskazana w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych możliwość przeniesienia odbywać się musi w ramach jednostek wskazanych w jej art. 2. Dokonywać go zatem można w ramach m.in. urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów gmin. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.