W czasie epidemii obcokrajowiec będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie świadczenia na utrzymanie i naukę języka polskiego przez internet.
Taką możliwość przewiduje art. 56 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którą wciąż trwają prace parlamentarne. Przepis ten reguluje zasady udzielania wsparcia cudzoziemcom na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Chodzi tutaj o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i potrzebują pomocy w ramach procesu integracji. Obejmuje ona m.in. świadczenie pieniężne przeznaczone na utrzymanie i naukę języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Dodatkowo dla każdego obcokrajowca objętego wsparciem opracowywany jest indywidualny program integracji.
Aby cudzoziemiec mógł skorzystać ze wspomnianej pomocy (udzielanej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), musi złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) w ciągu 60 dni od uzyskania odpowiedniego dokumentu pobytowego. Do tej pory był on składany w tradycyjnej, papierowej formie. Zgodnie z zawartymi w ustawie z 30 kwietnia br. przepisami w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii złożenie wniosku oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie pomocy, a także uzgodnienie indywidualnego programu integracji mogą się odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich odwołania będą obowiązywać szczególne zasady udzielania pomocy obcokrajowcom z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020”. W przypadku poddania kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej będą mogli oni otrzymać paczki żywnościowe niezależnie od posiadanego statusu pobytowego. Będzie to jednak uzależnione od tego, czy obcokrajowiec spełnia wynikające z odrębnych przepisów warunki obowiązujące w tym programie, np. kryterium dochodowe.
Etap legislacyjny
Ustawa czekająca na przyjęcie przez Senat