W czasie epidemii obcokrajowiec będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie świadczenia na utrzymanie i naukę języka polskiego przez internet.
Taką możliwość przewiduje art. 56 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którą wciąż trwają prace parlamentarne. Przepis ten reguluje zasady udzielania wsparcia cudzoziemcom na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Chodzi tutaj o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i potrzebują pomocy w ramach procesu integracji. Obejmuje ona m.in. świadczenie pieniężne przeznaczone na utrzymanie i naukę języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Dodatkowo dla każdego obcokrajowca objętego wsparciem opracowywany jest indywidualny program integracji.
Reklama
Aby cudzoziemiec mógł skorzystać ze wspomnianej pomocy (udzielanej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), musi złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) w ciągu 60 dni od uzyskania odpowiedniego dokumentu pobytowego. Do tej pory był on składany w tradycyjnej, papierowej formie. Zgodnie z zawartymi w ustawie z 30 kwietnia br. przepisami w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii złożenie wniosku oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie pomocy, a także uzgodnienie indywidualnego programu integracji mogą się odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich odwołania będą obowiązywać szczególne zasady udzielania pomocy obcokrajowcom z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020”. W przypadku poddania kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej będą mogli oni otrzymać paczki żywnościowe niezależnie od posiadanego statusu pobytowego. Będzie to jednak uzależnione od tego, czy obcokrajowiec spełnia wynikające z odrębnych przepisów warunki obowiązujące w tym programie, np. kryterium dochodowe.
Etap legislacyjny
Ustawa czekająca na przyjęcie przez Senat