Rząd przyjął rozporządzenie określające sposób postępowania policjantów przy wykonywaniu niektórych uprawnień związanych m.in. z pobieraniem odcisków palców lub wymazu ze śluzówki policzków, a także rejestrowaniem obrazu lub dźwięku podczas działań kontrterrorystycznych.

Przyjęte we wtorek rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów wynika z wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa, która dostosowuje polskie prawo do tzw. unijnej dyrektywy DODO, wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o Policji.

Zmiany te polegają na dodaniu policjantom nowych uprawnień z zakresu pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw.

Obejmują również obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku podczas interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, a także w policyjnych środkach transportu.

Rozporządzenie dotyczy również postępowania podczas sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie osób lub mienie, a także przed nieuprawnionymi działaniami związanymi z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Określa także postępowanie przy zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym w związku z dostępem osób na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez policję albo w związku z zabezpieczeniem przez policję imprez masowych i zgromadzeń.

Dokument określa również sposób postępowania po znalezieniu i odebraniu przedmiotów, których użycie może spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa czynności przeprowadzonych np. wobec osób pozbawionych wolności.

Podaje też sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, "mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez policję, konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą czy zniekształceniem, jak również poszanowanie praw osób, których wizerunek został utrwalony".

Nowe przepisy wejdą w życie 7 lutego 2020 r.