Praca związana z całoroczną uprawą pod osłonami, przy hodowli bydła oraz działalność usługowa wspomagająca chów zwierząt gospodarskich – to obszary, w których nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Resort rodziny zamierza rozszerzyć listę wyłączeń w rodzajach działalności gospodarczej, w których taki dokument nie będzie konieczny.
Umożliwi to nowelizacja rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348 ze zm.). Jego zmiana została wpisana do wykazu prac legislacyjnych ministerstwa.
Co do zasady jest tak, że od stycznia 2018 r. pracą sezonową jest taka, która jest wykonywana przez obcokrajowca przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku na podstawie zezwolenia wydanego przez powiatowy urząd pracy w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Rodzaje działalności, w których potrzebny jest ten dokument, są wymienione we wspomnianym rozporządzeniu, przy czym w jego treści – od września ubiegłego roku, uwzględnione są też wyłączenia, które pozwalają przyjąć do pracy osobę spoza UE, na podstawie oświadczenia lub wydawanego przez wojewodę zezwolenia na pracę (bądź pobyt czasowy i pracę).
Obecnie w taki sposób dopuszczalne jest zatrudnienie obcokrajowca m.in. przy uprawie kwiatów, pączków kwiatowych oraz grzybów, pomidorów lub ogórków w ogrzewanych szklarniach. Dzięki nowelizacji rozporządzenia katalog wyłączeń ma być poszerzony. Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca ma nie być wymagane w przypadku wszystkich działalności związanych z całoroczną uprawą pod osłonami, a także pracy przy hodowli bydła mlecznego i pozostałego bydła oraz zwierząt koniowatych oraz działalności usługowej wspomagającej chów zwierząt gospodarskich. Takie rozwiązanie ma być ułatwieniem dla pracodawców z tych branż, bo w praktyce ich zapotrzebowanie na pracowników nie jest sezonowe, tylko całoroczne.
– Jest to na pewno krok w dobrym kierunku, który pozwoli lepiej radzić sobie z niedoborem rąk do pracy w rolnictwie czy ogrodnictwie. Jednak takie problemy mają też przedsiębiorstwa z innych branż. Dlatego konieczne są bardziej systemowe, ustawowe zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców i liczymy, że resort przedstawi swoje propozycje w tym zakresie – mówi Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP.
Póki co, poza modyfikacją rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę sezonową, MRPiPS planuje zmiany w rozporządzeniu z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. poz. 2345). Jego nowelizacja również została uwzględniona w wykazie. Resort zamierza zaktualizować wzory wniosków i oświadczeń, które są określone w załącznikach do niego, oraz ograniczyć liczbę wymaganych dokumentów.
130 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpłynęło do powiatowych urzędów pracy w pierwszym półroczu 2019 r.
70 tys. zezwoleń na pracę sezonową zostało wydanych w pierwszym półroczu 2019 r.