Część pracowników samorządowych, którzy zostali zatrudnieni ledwie kilka miesięcy temu, dostała wysokie nagrody. Czy mieszkańcy mogą domagać się od wójta ujawnienia wysokości przyznanych urzędnikom bonusów?
W takiej sytuacji należy ocenić, czy dana informacja jest informacją publiczną, a jeśli jest i co do zasady mogłaby być udostępniona, to czy dostęp do niej nie podlega któremuś z ustawowych ograniczeń, takich jak chociażby ochrona prywatności osoby fizycznej. Ograniczenie to jednak nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego im prawa. Zatem nawet jeśli dana informacja dotycząca urzędnika będzie informacją publiczną i nie będzie podlegać ograniczeniu w dostępie, to może się okazać, że dany urzędnik nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną, i wtedy mieszkaniec nie dostanie o nim informacji. Ustawa bowiem mówi, że pytać można, lecz o takie informacje, które dotyczą nie wszystkich urzędników, lecz tylko ograniczonego grona osób pełniących funkcje publiczne, a nie każdy urzędnik będzie mieścił się w tej kategorii.
Rozważając możliwość udostępnienia informacji o np. wynagrodzeniu czy jego części osoby pełniącej funkcje publiczne, organ powinien każdorazowo analizować, czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy. Należy zwrócić również uwagę, że udzielenie informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej, a taka informacja ma charakter informacji publicznej, nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które może składać się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia „zasadniczego” funkcjonariusza nie będzie ograniczone prawem do prywatności, to już różnego rodzaju dodatki, np. o charakterze pomocy socjalnej, mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane z chorobą członka rodziny).
Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia np. z tytułu alimentów. Powyższe oznacza, że organ rozpoznając wniosek, powinien rozważyć, czy udostępnienie informacji o nagrodach przyznanych konkretnej osobie nie narusza jej prawa do prywatności. W zależności od ustaleń poczynionych przez organ – albo udzieli on żądanej informacji, albo wyda decyzję o odmowie. Wynagrodzenie jest niewątpliwie jednym z warunków wykonywania funkcji, a poza tym wypłacane jest z funduszy publicznych. Gdyby zatem uznać danych pracowników za osoby wykonujące funkcje publiczne, to informacje o ich nagrodach, zgodnie z powołanym wcześniej przepisem, nie podlegałyby ochronie, czyli informacja o nich musiałaby być udostępniona.