Członek korpusu służby cywilnej chce, aby urząd dofinansował mu studia podyplomowe. Jego bezpośredni przełożony popiera ten pomysł. Czy urząd może przychylić się do wniosku?
Tak. Rodzaje szkoleń w administracji rządowej wymienia art. 106 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.). Są to szkolenia centralne, powszechne, odbywane w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej oraz specjalistyczne. Katalog szkoleń jest zamknięty. Te centralne są planowane, organizowane i nadzorowane przez szefa służby cywilnej, pozostałe przez dyrektora generalnego urzędu.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor generalny może skierować członka korpusu służby cywilnej na szkolenia organizowane i prowadzone przez inne podmioty, np. komercyjne firmy. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, podstawową formą szkolenia jest organizowanie go przez szefa SC bądź dyrektora generalnego, którzy mogą oczywiście powierzyć samo poprowadzenie zajęć innym, wyspecjalizowanym podmiotom. Szkolenia organizowane przez administrację są obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z odgórnego skierowania na nie członka korpusu.
Niezależnie od powyższego dyrektor generalny może wyrazić zgodę na pokrycie przez urząd całości lub części kosztów uczestnictwa urzędnika w szkoleniach i zajęciach innych niż wskazane w ustawie o służbie cywilnej. Mogą to być wszystkie formy dokształcania, przede wszystkim studia podyplomowe, doktoranckie czy aplikacje prawnicze. Dyrektor generalny ma pełną swobodę oceny stopnia przydatności danego szkolenia dla wykonywania obowiązków urzędnika, a także decydowania o wysokości i celu dofinansowania. Odbywanie szkolenia na takich zasadach nie jest traktowane na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych, a zatem nie jest też obowiązkowe. Dlatego też urzędnik, któremu zależy na dofinansowaniu np. studiów podyplomowych przez urząd, powinien za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego zwrócić się do dyrektora generalnego z odpowiednim wnioskiem i uzasadnieniem potrzeby udziału w takim szkoleniu.