Zatrudniam w firmie kilkunastu pracowników, ale poza nimi kilka osób świadczy też pracę na podstawie umowy-zlecenia. Ostatnio jeden ze zleceniobiorców uległ wypadkowi przy pracy. Zastanawiam się, czy i jakie obowiązki ciążyłyby na mnie w sytuacji, gdyby poszkodowanym była nie osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej? Czego taki poszkodowany może się domagać?
Dość powszechnie się uważa, że kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy nie mają zastosowania do osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia. Jest to w dużej części prawda, ale warto pamiętać o istotnych wyjątkach. Podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów-zleceń muszą bowiem zapewnić swoim zleceniobiorcom higieniczne i bezpieczne warunki pracy (jeżeli wykonują oni pracę na ich terenie), a także mają pewne obowiązki związane z ustalaniem okoliczności wypadków przy pracy.
Nie każde zdarzenie wypadkowe związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych będzie wypadkiem przy pracy. Za taki wypadek uważa się wyłącznie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy. Dane zdarzenie wypadkowe będzie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, jeżeli będzie nagłe i spowodowane zewnętrzną przyczyną. Konieczny jest również związek miejscowy i czasowy zdarzenia z pracą. Ten ostatni występuje zaś zawsze wtedy, gdy wypadek zdarzył się w trakcie jej wykonywania. Zdarzeniem pozostającym w związku z pracą jest również sytuacja, kiedy pracownik nie wykonywał pracy, ale pozostawał do dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2012 r., sygn. akt II PK 182/11).