Firma musi zapewniać profilaktyczne posiłki zatrudnionym w szczególnych warunkach. Przepisy jednoznacznie wskażą, że obowiązek ten może być spełniony poprzez stosowanie kuponów, talonów lub bonów żywieniowych uprawniających pracowników do otrzymania dań (lub produktów do ich przyrządzenia). Takie zmiany wynikają z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279). Po konsultacjach społecznych proponowane przepisy zostały zmodyfikowane.
Obowiązujące regulacje zakładają, że zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zagwarantować codziennie jedno danie gorące. Jeśli firma nie jest w stanie zapewnić wydawania posiłków, może umożliwić pracownikom ich przyrządzanie we własnym zakresie (z dostarczanych im produktów) lub korzystanie z punktów gastronomicznych. Resort pracy dostrzegł, że takie rozwiązanie nie jest dostosowane do obecnych realiów (nie uwzględnia np. cateringu). Dlatego pierwotna wersja nowych przepisów zakładała, że pracodawca będzie mógł zapewnić pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny niż wydawanie jednego dania gorącego, jeżeli ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez podwładnego lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania go w tej formie. Taka propozycja wywoła jednak wątpliwości partnerów społecznych. Pracodawcy RP zwrócili uwagę, że taki przepis nie wskazuje wprost, czy nadal dopuszczalne będzie przyrządzanie posiłków samodzielnie przez pracowników (obecnie to rozpowszechniona praktyka).
– Z literalnego brzmienia tego przepisu można wysnuć wniosek, że pracodawca spełnia swój obowiązek wyłącznie poprzez zapewnienie zatrudnionemu gotowych posiłków – podkreślono w opinii do projektu.
Reklama
Pracodawcy RP zaproponowali też, aby zmienione przepisy wprost przewidywały możliwość stosowania bonów, kuponów lub talonów żywieniowych. Wyeliminowałoby to ostatecznie wątpliwości interpretacyjne i ułatwiałoby korzystanie z dostępnych na rynku usług (np. cateringu lub dowozu gotowych posiłków). Podobną rekomendację przedstawiła też Rada Dialogu Społecznego.
Resort pracy uwzględnił te propozycje. Ostatnia wersja projektu przewiduje, że pracodawca będzie mógł zapewnić pracownikowi posiłek w sposób inny niż wydawanie dania gorącego, w szczególności poprzez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub przekazanie bonów żywieniowych, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania produktów lub posiłków.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach społecznych