MON ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w formie wsparcia weteranom działań poza granicami państwa. Do końca tego roku planuje wydać na ten cel 1,5 mln zł. Pomocą psychologiczną i wsparciem mają być objęci weterani, ich rodziny, a także rodziny poległych na misjach żołnierzy.

W ogłoszeniu podano, że celem zadania jest: "udzielenie pomocy i wsparcia" weteranom działań poza granicami państwa, w tym poszkodowanym; "opieka i pomoc" dla najbliższych członków rodzin weteranów; "uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska – uczestnikom działań poza granicami państwa"; "opieka i pomoc" dla najbliższych członków rodzin poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska; "integracja i budowanie szacunku" dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

W ogłoszeniu opublikowanym na stronach MON napisano, że zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: "udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego". Takie same zadania zostały sformułowane wobec członków rodzin poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Ponadto MON chce, aby oferenci zorganizowali obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży oraz imprezy edukacyjno-rekreacyjne, sportowe i artystyczne dla najbliższych członków rodzin weteranów oraz poległych na misjach; zorganizowali opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną dla weteranów poszkodowanych; przeprowadzili szkolenia w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych; zapewnili transport członkom rodzin na groby poległych lub zmarłych, a także opiekę nad tymi grobami. Z innych zadań resort wymienił też: integrowanie środowiska weteranów oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Na realizację takich zadań zaplanowano kwotę do 1,5 mln zł. Zadania mają być realizowane od 19 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

Oferenci muszą mieć doświadczenie w realizacji zadań, których dotyczą przesłane oferty, oraz mieć "potencjał osobowy i rzeczowy" niezbędny do ich realizacji, a także "prowadzić działalność statutową w danym obszarze".

Obowiązkowy wkład własny finansowy podmiotów zabiegających o realizację zadań wynosi minimum 10 proc. planowanej kwoty dotacji, tyle samo wynosi wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy). Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5 proc. planowanej kwoty dotacji. W ramach konkursu oferenci mogą złożyć maksymalnie po trzy oferty.

Oferty należy składać w MON do 22 maja 2019 r., do godziny 16.15. Termin wyboru ofert zaplanowano na 3 czerwca 2019 r.