Prezydent podpisał ustawę dotyczącą m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce w razie tzw. bezumownego brexitu. W projekcie znalazły się m.in. przepisy o zasiłkach dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii.

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej określa m.in. zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin.

Regulację we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dokumencie znalazły się m.in. przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii.

Ustawa określa również zasady ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą ze Zjednoczonego Królestwa, a także zasady przystępowania Brytyjczyków i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zasady uznawania wydanych w Wielkiej Brytanii praw jazdy oraz kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów Zjednoczonego Królestwa.

Regulacja zakłada ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce bezpośrednio po dacie brexitu będzie uznawany za legalny. Dokument określa też podstawy prawne udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy i stały, uzależniając to od dysponowania w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE prawem pobytu lub prawem stałego pobytu.

Ustawa przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu poprzedzającym jej wejście w życie ważnych dokumentów wydanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty.

Dokument zakłada również, że od daty brexitu do 31 grudnia 2020 r. pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin będą uznawane za legalne, jeśli dzień przed brexitem będą mieli prawo pobytu w Polsce. Wprowadza także nowe, przygotowane specjalnie dla Brytyjczyków rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony), o które będzie się można ubiegać od daty brexitu do 31 grudnia 2020 r.

Zakłada się również uprawnienie do uzyskania zezwolenia na pobyt stały po upływie 5 lat legalnego nieprzerwanego pobytu również po brexicie, na określonych warunkach. Zgodnie z regulacją uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie uprawniało do podejmowania pracy.

Data wejścia nowych przepisów w życie uzależniona jest od terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przepisy zaczną obowiązywać po ogłoszeniu tej daty przez ministra właściwego ds. integracji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce ma około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 4,5 tys. mężczyzn i 1,3 tys. kobiet. Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, struktura wiekowa tych osób jest następująca: do 20 lat - 450 osób, 20-39 lat - 2,6 tys. osób, 40-59 lat - 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat - 630 osób.