Funkcjonariusze Straży Granicznej chcą zmiany niekorzystnego sposobu obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Identyczny obowiązuje w Służbie Ochrony Państwa i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jego autorzy domagają się zbadania zgodności z ustawą zasadniczą par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby (Dz.U nr 186, poz. 1560). Zgodnie z tym przepisem wysokość ekwiwalentu za dzień niewykorzystanego czasu wolnego jest ustalana w wymiarze 1/30 miesięcznego uposażenia.
Tymczasem nikt z funkcjonariuszy nie pracuje przez 30 dni w miesiącu, a taki przelicznik mógłby o tym świadczyć. Strażnicy pełnią służbę średnio 8 godzin dziennie przez 22 dni w miesiącu, czyli przeciętnie przez 176 godzin. Tym samym wysokość hipotetycznego dziennego uposażenia funkcjonariusza wynosi 1/22 miesięcznego uposażenia.