Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się m.in. progi i podstawa ustalania reprezentatywności związków zawodowych. Trudno przewidzieć skutki tych modyfikacji.
Wraz z Nowym Rokiem uprawnienie do zrzeszania się zyskają m.in. zleceniobiorcy i samozatrudnieni. Jednocześnie wzrosną progi reprezentatywności organizacji związkowych i wprowadzona zostanie możliwość sądowej kontroli ich liczebności. Tak wynika z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
Najistotniejsza zmiana dotyczy innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową (czyli zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych). Będą mogli oni nie tylko przystępować do już istniejących związków zawodowych, ale także tworzyć własne.