Istnieje ryzyko, że wolny dzień 12 listopada br. będzie miał wpływ na wypłacane w tym roku ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Doda to pracy działom personalnym, a pracodawcom przysporzy kosztów, które nie były planowane w budżetach firm.
Dlaczego wolne 12 listopada ma wpływ na ekwiwalent?
Liczba świąt w roku kalendarzowym wpływa na wysokość wypłacanego w danym roku ekwiwalentu pieniężnego. Przy jego obliczaniu stosuje się bowiem tzw. współczynnik urlopowy, który jest ustalany odrębnie na każdy rok. Współczynnik ten się zmieni, jeśli w tym roku zostanie dodane jeszcze jedno święto. To z kolei spowoduje wzrost ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
Współczynnik urlopowy wylicza się, odejmując od liczby wszystkich dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w nim niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12 (par. 19 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14).
Obliczony na 2018 r. współczynnik urlopowy wynosi 20,92.
[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92.
Jeśli dojdzie jedno święto, współczynnik urlopowy wyniesie 20,83.
[365 dni roku – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.
Obliczając ekwiwalent, dzieli się przez ten współczynnik sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika. Potem otrzymaną kwotę dzieli się przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy pracownika i tak wyliczony ekwiwalent za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.
Zmiana współczynnika spowodowana dodaniem jednego święta prowadzi zatem do tego, że ekwiwalent jest wyższy niż przy obecnym współczynniku.
Choć nie generuje to dużych kwot, rodzi niepokój. Rośnie bowiem ryzyko, że przy dużej skali fluktuacji pracowników wpłynie to na koszty, a działom personalnym przysporzy pracy.
Czy trzeba wyrównywać wypłacone w 2018 r. ekwiwalenty?
Za wcześnie na definitywną odpowiedź. Po pierwsze, trwa jeszcze proces legislacyjny i nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt przepisów. Po drugie, jeśli nie będzie wyraźnego odniesienia się do tej kwestii w nowej ustawie, być może przeważy interpretacja, że zgodnie z zasadą, iż prawo nie działa wstecz, nowe święto nie wpłynie na już wypłacone ekwiwalenty, lecz spowoduje, że według nowego współczynnika będziemy wypłacać tylko te po 11 listopada br. Takiego stanowiska nie można wykluczyć, a w obecnej sytuacji wydaje się ono najbardziej racjonalne.
Jak wzrosną ekwiwalenty przy niskich i wysokich wynagrodzeniach
Kwota wzrostu zależy oczywiście od wysokości tzw. podstawy ekwiwalentowej oraz liczby dni niewykorzystanego urlopu.
Przykład 1
Pracownik zarabia 3000 zł. Ma niewykorzystane 10 dni urlopu. Obowiązuje go 8-godzinna norma czasu pracy. Przy obecnym współczynniku ekwiwalentowym pracownikowi przysługuje 1434,4 zł brutto za niewykorzystany urlop, a po uwzględnieniu wolnego 12 listopada – 1440 zł brutto.
Poniżej stosowne wyliczenia:
3000 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 20,92 (obecny współczynnik urlopowy) = 143,4 zł
143,4 zł : 8 (obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy) = 17,93 zł (ekwiwalent za jedną godzinę)
Teraz mnożymy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
17,93 zł x 80 godzin (10 dni po 8 godzin) = 1.434,4 zł
Pracownikowi należy wypłacić 1434,4 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.
Po uwzględnieniu święta wolnego od pracy – 12 listopada:
3000 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 20,83 (nowy współczynnik urlopowy) = 144,02 zł
144,02 zł : 8 (obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy) = 18 zł (ekwiwalent za jedną godzinę)
Teraz mnożymy ekwiwalent za godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
18 zł x 80 godzin (10 dni po 8 godzin) = 1440 zł
Różnica wynosi 5,6 zł brutto
Przykład 2
Pracownik zarabia 11 000 zł. Ma niewykorzystane 15 dni urlopu. Obowiązuje go 8-godzinna norma czasu pracy. Przy obecnym współczynniku ekwiwalentowym pracownikowi przysługuje 7887,6 zł brutto za niewykorzystany urlop, a po uwzględnieniu wolnego 12 listopada – 7921,2 zł.
Poniżej wyliczenia:
11 000 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 20,92 (obecny współczynnik urlopowy) = 525,81 zł
525,81 zł : 8 (obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy) = 65,73 zł (ekwiwalent za jedną godzinę)
Teraz mnożymy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
65,73 zł x 120 godzin (15 dni po 8 godzin) = 7887,6 zł
Po uwzględnieniu święta wolnego od pracy – 12 listopada:
11 000 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 20,83 (obecny współczynnik urlopowy) = 528,08 zł
528,08 zł : 8 (obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy) = 66,01 zł (ekwiwalent za jedną godzinę)
Teraz mnożymy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
66,01 zł x 120 godzin (15 dni po 8 godzin) = 7921,2 zł
Różnica wynosi 33,6 zł brutto