Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” chce przyspieszenia prac nad nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Powodem są pierwsze wygrane sprawy przed sądami przez sieć Żabka.

Zgodnie z decyzjami sądów placówki tej sieci mogą działać w niedzielę, jako placówki pocztowe, czyli mogą korzystać z wyjątku przewidzianego w ustawy. Sieć umowy z operatorami pocztowymi ma od 2012 r. Tym samym placówki tej sieci w momencie wejścia ograniczeń realizowały usługi związane z odbiorem paczek.

Solidarność obawia się jednak, że wyroki mogą zachęcić inne sklepy do nawiązywania współpracy z operatorami pocztowymi, co dałoby im podstawę do działania w niedzielę.

Poza tym, jak podkreśla Solidarność eskalacja placówek handlowych zmieniających działalność lub rozszerzających ją w PKD o usługi pocztowe stanowi jej zdaniem próbę obejścia prawa, a niekorzystne wyroki sądów traktujemy jako podważanie zasadności potraktowania przez ustawodawcę placówki pocztowej jako podmiotu prowadzącego przede wszystkim działalność usługową, a nie sprzedażową. W przypadku, gdy nie dojdzie do natychmiastowych zmian w zapisach ustawy ograniczającej handel w niedziele istnieje obawa, że cała ustawa za sprawą interpretacji przedsiębiorców traktujących prowadzone przez nich placówki handlowe jako pocztowe straci swój podmiotowy i przedmiotowy zakres funkcjonowania.

Dziś odbyło się spotkanie w tej sprawie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

- Minister Elżbieta Rafalska zgodziła się, by prace nad zmianą ustawy wykluczającą takie praktyki nabrały tempa. Mamy nadzieję, że ustawa zostanie znowelizowana jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – wyjaśnia Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

A co dokładnie ma się zmienić. Propozycja jest taka, by w art. 6 ust.1 pkt 7 doprecyzować brzmienie zapisu, aby uniknąć przekształcania się placówek handlowych w placówki pocztowe. Proponuje się zmianę dotychczasowego zapisu w brzmieniu: „w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się MRPiPS skłania się ku temu kierunkowi zmian. Jak podkreśla Alfred Bujara, pierwotny projekt zakładał przepis, który wskazywał na to, że placówka pocztowa pełni funkcję usługową, a nie handlową. Został on złagodzony w trakcie prac nad ustawą.