Teraz może nim być osoba, która brała udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez okres nie krótszy niż 60 dni. Taki wymóg dotyczy kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa (SOP). Strażacy mogą się ubiegać o takie uprawnienia, gdy suma ich pobytów przekroczy 60 dni. Po zmianie możliwe będzie sumowanie okresów przebywania na misjach poza granicami kraju także w przypadku policjantów, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i SOP. Przy czym łączny okres nie może być krótszy niż 90 dni. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi ubieganie się o taki status przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych. Takie sumowanie sprawdza się w przypadku grupy ratowniczej PSP (art. 2 pkt 2 ustawy).

Projekt jest efektem postulatów zgłaszanych przez żołnierzy weteranów Narodowej Radzie Rozwoju, będącej forum konsultacyjno-doradczym prezydenta.

Weteran poszkodowany podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ma prawo m.in. do uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością oraz umieszczenia w specjalnym ośrodku. 

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne