Lista zawodów, w których zatrudnienie obcokrajowca będzie łatwiejsze, jest zbyt rozbudowana i może pogorszyć sytuację polskich pracowników.

Takie zastrzeżenia zgłosił OPZZ do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 97 ze zm.). Resort rodziny proponuje w nim wykaz zawodów, w których uzyskanie przez obcokrajowca zezwolenia na pracę od wojewody ma być zwolnione z przeprowadzania testu rynku pracy (sprowadza się on do przedstawienia przez pracodawcę informacji z urzędu pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o polskich pracowników). Na liście znalazło się 20 podstawowych zawodów, obejmujących łącznie prawie 200 stanowisk.
O ile jednak pracodawcy uznali projekt za krok w dobrym kierunku i chcą nawet poszerzenia wykazu o większą liczbę profesji, o tyle związki zawodowe są krytyczne. OPZZ uważa, że katalog zawodów jest za bardzo rozbudowany, a zbytnie ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do polskiego rynku pracy powodują zaniżanie wynagrodzeń, pogarszanie warunków pracy i wypychanie z niego polskich pracowników.
– Polska musi najpierw przyjąć ustawę migracyjną, która otworzy drzwi dla imigrantów w sposób przejrzysty, niepowodujący negatywnych skutków dla polskich pracowników – wskazuje Wiesława Teranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
Dodaje, że w sytuacji, gdy jest ponad 1 mln osób bezrobotnych oraz niski wskaźnik zatrudnienia, rezygnacja z testu rynku pracy jest przedwczesna.
Również Solidarność podkreśla, że do problemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce należy podejść z dużą ostrożnością. W jej ocenie liberalizacja polityki rządu wobec zatrudniania obcokrajowców może nie sprzyjać ochronie miejsc pracy dla polskich obywateli, w szczególności gdy dojdzie do pogorszenia sytuacji gospodarczej. Dlatego w celu uniknięcia dumpingu socjalnego konieczne jest stałe monitorowanie warunków pracy i płacy, na jakich zatrudniani są cudzoziemcy.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia.