Osoby z niepełnosprawnościami nie mają odpowiedniej pomocy w znalezieniu pracy na otwartym rynku – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do MRPiPS z wnioskiem w tej sprawie.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk w opublikowanym w piątek piśmie do wiceministra Stanisława Szweda poinformował, że do biura Rzecznika wpływają skargi osób z niepełnosprawnościami dotyczące zatrudnienia na otwartym rynku pracy. RPO zapytał resort, czy przygotowuje szczególne rozwiązania dla takich osób.

RPO wskazuje, że osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy - oprócz określenia profilu pomocy i przygotowania indywidualnego planu działania - mogą uzyskać również status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Trociuk przypomniał, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób takich zalicza się m.in. bezrobotnych do 30. roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50. roku życia, bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych mających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia oraz bezrobotnych niepełnosprawnych.

Według RPO umieszczenie w tym katalogu bezrobotnych osób niepełnosprawnych nie jest wystarczające z punktu widzenia pomocy w znalezieniu pracy, w szczególności na otwartym rynku pracy.

Trociuk przypomniał, że zatrudnienie na otwartym rynku pracy było tematem III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w październiku 2017 r. pod hasłem "Za niezależnym życiem". W materiałach Kongresu podkreślano, że prawa osób z niepełnosprawnościami powinny być zawarte w przepisach dotyczących wszystkich osób, a nie skupione w ustawie wyłącznie im poświęconej.

W Kodeksie pracy proponowano wówczas m.in. uprawnienia pracownicze przeniesione z ustawy o rehabilitacji i alternatywne do formy pisemnej formy dokonywania czynności prawnych i faktycznych w ramach prawa pracy dla osób z niepełnosprawnościami nie mogących pisać. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy proponowano m.in. zmianę definicji bezrobotnego, by obejmowała także osoby z niepełnosprawnościami (niepracujących rencistów) oraz wprowadzenie instytucji asystenta (asystenta pracy) dla pracowników z niepełnosprawnościami, finansowanego z Funduszu Pracy z możliwością powierzania tej usługi organizacjom pozarządowym.

Resort ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.