Czy wójt może zatrudnić bez konkursu na stanowisku naczelnika osobę pracującą na podobnym stanowisku w innej gminie?
Może. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, można przenieść do pracy w innej jednostce. Musi jednak zaistnieć jedna z dwóch sytuacji:
● pracownik sam wystąpi z wnioskiem o przeniesienie;
● pracownik wyrazi zgodę na zaproponowane przez jego dotychczasowego pracodawcę przeniesienie.
Wniosek o przeniesienie pracownik może złożyć nie tylko do pracodawcy obecnego, lecz także do tego, do którego miałby zostać przeniesiony. W każdym przypadku muszą na nie wyrazić zgodę obaj pracodawcy.
Ustawa o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 902) nie nakłada żadnych ograniczeń terytorialnych ani czasowych. Zgodnie z treścią odpowiednich przepisów przeniesienie może odbyć się w ramach tej samej lub do innej miejscowości i w każdym czasie. Dodatkowo pewnym ogólnikowym warunkiem wynikającym z ustawy jest to, by nie naruszało ono ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika, ale także by przemawiały za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej, a nie widzimisię lub koneksje i relacje towarzyskie.
Dlatego tego typu przenosiny nie mogą służyć obejściu przepisów ustawy bądź interesom przenoszonego ze szkodą dla pozostawianej instytucji. Z uzasadnienia wyroku SN (23 czerwca 2013 r., I PK 27/13, Legalis) wynika, że przeniesienie pracownika pomiędzy dwiema jednostkami to szczególny instrument prawny, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby jej rozwiązywania i może wywoływać skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy. W wyniku przeniesienia nie jest sporządzana nowa umowa o pracę. Treść dotychczasowej ulega modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy oraz miejsca świadczenia pracy. Dodatkowo, zmianie mogą ulec inne warunki, np. nazwa zajmowanego przez pracownika stanowiska, wysokość wynagrodzenia czy zakres obowiązków.
Wskazana w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych możliwość przeniesienia dotyczy ruchów w ramach:
● urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
● starostw powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
● urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych;
● biur (ich odpowiedników) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
● biur (ich odpowiedników) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.