Od 1 marca będzie także możliwe skierowanie celników do pracy w innych formacjach. Taką możliwość zakłada projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub zadań służbowych poza tą służbą.
Dokument stanowi wykonanie art. 163 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.).
Wniosek o oddelegowanie funkcjonariusza może złożyć dyrektor lub kierownik konkretnego urzędu administracji rządowej. W takim dokumencie musi się znaleźć powód, proponowane stanowisko służbowe oraz wysokość nowego uposażenia. Niezbędne jest także określenie wymaganych kwalifikacji oraz zakres obowiązków na proponowanym stanowisku.
Autorzy projektu wskazują, że kierownik konkretnej jednostki Służby Celno-Skarbowej może odmówić oddelegowania, o ile będzie to uzasadnione potrzebami całej Krajowej Administracji Skarbowej, a nie tylko Służby Celno-Skarbowej.
Jednocześnie wskazany funkcjonariusz będzie musiał poznać treść wniosku o oddelegowanie oraz wyrazić na nie zgodę na piśmie. Projekt określa, że „funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z treścią wniosku o oddelegowanie”. Jeśli tego nie zrobi, uznaje się to za odmowę wyrażenia zgody na oddelegowanie.
Projekt rozporządzenia reguluje także kwestie przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń, w tym prawa do urlopu – przysługujących funkcjonariuszowi w czasie przeniesienia. W okresie oddelegowania to właśnie nowe miejsce pracy będzie wypłacać mu pensję, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagrodę roczną, nagrody uznaniowe oraz diety. Pozostałe świadczenia (np. socjalne, nagrody jubileuszowe, równoważnik za brak lokalu) będzie przyznawać i wypłacać funkcjonariuszowi kierownik jednostki organizacyjnej, z której zainteresowany został oddelegowany.
Ale to nie koniec zmian. Do konsultacji trafił także projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych.
Dokument wprowadza zasadę, że złożenie wniosku o awans może nastąpić po upływie co najmniej roku pełnienia służby na danym stanowisku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zmiana ma na celu usprawnienie polityki kadrowej i umożliwienie awansu wszystkim funkcjonariuszom mającym odpowiednie doświadczenia i kwalifikacje. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Natomiast od 30 marca służbę w Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli rozpocząć policjanci i inni mundurowi. Taką możliwość wprowadza projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej.
Na przykład stopień sierżanta policji będzie odpowiadać stopniowi młodszego rewidenta w Służbie Celno-Skarbowej. Natomiast pułkownik służący w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu zyska stopień inspektora w Służbie Celno-Skarbowej. Sierżant Straży Granicznej (lub bosman Straży Granicznej pełniący służbę na morzu), jeśli zdecyduje się przejść do KAS, uzyska stopień młodszego rachmistrza. Przeniesienie będzie możliwe na prośbę funkcjonariusza, ale tylko w przypadku, kiedy zainteresowany będzie posiadać kwalifikacje szczególnie przydatne w Służbie Celno-Skarbowej.
98,7 tys. funkcjonariuszy służy obecnie w policji
11 tys. funkcjonariuszy będzie służyć w Służbie Celno-Skarbowej w 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji