Instytucja naukowo-badawcza zamierza zatrudnić na umowę o pracę obywatela UE (Rumuna) w ramach realizacji projektu dla młodych naukowców finansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej. Zgodnie z budżetem projektu miesięczna pensja tego pracownika będzie obejmowała dwa składniki: wynagrodzenie główne i dodatek z tytułu relokacji.
Będą one stanowiły jego przychód z tytułu umowy o pracę w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). W związku z powyższym placówka wystąpiła do ZUS o interpretację przepisów. Chciała wiedzieć, czy od powyższych składników wynagrodzenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. Zdaniem wnioskodawcy w takim przypadku istnieje obowiązek opłacania składek od pensji zasadniczej, jednak dodatek z tytułu relokacji jest już z nich zwolniony.
ZUS miał jednak odmienne zdanie. Za prawidłowe uznał jedynie stanowisko dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Nie zgodził się jednak z wnioskodawcą w sprawie wyłączenia tego obowiązku w stosunku do drugiego składnika pensji cudzoziemca.
Zdaniem ZUS składki na ubezpieczenia społeczne są należne od obu składników wynagrodzenia, czyli także od dodatku z tytułu relokacji.
Zakład przypomniał, że zgodnie z ustawową zasadą wynikającą z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z tytuły zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
Jednak nie każdy. Wyłączone są przychody wymienione w par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Natomiast w tym akcie prawnym prawodawca nie przewidział zwolnienia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę składnika wynagrodzenia, jakim jest dodatek z tytułu relokacji. Dlatego wnioskodawca musi odprowadzić składki i od tego przychodu.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 8 grudnia 2017 r. (DI/100000/43/1472/2014).